Department Department Department Department Department Department Department

Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η οργάνωση και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 569/08-05-2018), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

1.1 Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Διδακτορικών Σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

1.2 Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος (ή των οικείων Τμημάτων στην περίπτωση Διατμηματικών ή Διεπιστημονικών Προγραμμάτων) στο οποίο διεξάγεται το σχετικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

1.3 Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο της Χημικής Μηχανικής.

1.4 Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική.

1.5 Αρμόδιο όργανο για τα θέματα των Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα είναι η Συνέλευση του Τμήματος,  καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 31 του Ν. 4485/2017.

 

Άρθρο 2

Στόχος

2.1 Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των Διδακτορικών Προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το Διδακτορικό Πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

 

Άρθρο 3

 Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

3.1 Η εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.) για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών γίνεται με επιλογή δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Νοέμβριο/Δεκέμβριο και Μάιο/Ιούνιο, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η σχετική προκήρυξη, όπου αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός και το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων Υ.Δ., τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν, οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών, και η ημερομηνία των προσωπικών συνεντεύξεων (βλ. § 5.1), δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.chemeng.upatras.gr).

3.2 Οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να κάνουν αίτηση για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ανά πάσα στιγμή. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από θετική εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή του Δ.Μ.Σ.. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει άμεσα την αίτηση και εισηγείται σχετικά. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής

4.1 Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των Υ.Δ. είναι τα εξής:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

4.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως Υ.Δ. και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. ή μη κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ..

 

Άρθρο 5

Υποβολή αιτήσεων

5.1 Κάθε ενδιαφερόμενος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλει στην Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία, ενώ υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Τρεις συστατικές επιστολές (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία, ενώ υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 • Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου/Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (εφόσον υπάρχει)
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λπ.).

 

Άρθρο 6

Αξιολόγηση αιτήσεων

6.1 Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα με τα στοιχεία των υποψηφίων και την πρότασή της.

6.2 Η Συνέλευση του Τμήματος συνεκτιμά το υπόμνημα της Επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου.

6.3 Η αρχική εγγραφή των Υ.Δ. γίνεται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η έγκριση των αιτήσεων των υποψηφίων.

6.4 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ., ασθένεια ή απουσία του Υ.Δ. στο εξωτερικό ή εάν έτσι κρίνει απαραίτητο το Τμήμα) είναι δυνατή η παράταση της παραπάνω προθεσμίας κατά ένα μήνα με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

6.5 Η χρονική διάρκεια από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μέχρι και την παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία ή τέσσερα κατά περίπτωση, πλήρη ημερολογιακά έτη.

 

 

Άρθρο 7

Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

7.1 Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου Καθηγητή του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

7.2 Το αργότερο σε διάστημα ενός (1) εξαμήνου από την πρώτη ημερομηνία εγγραφής του Υ.Δ. στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο (από τον Υ.Δ.) επιβλέποντα καθηγητή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος), όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν ο/η επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας ή βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή Καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή Ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή ερευνητές από αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της Διδακτορικής Διατριβής. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

7.3 Σε περίπτωση που ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ. και με τη σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος. Διαφορετικά, η επίβλεψη ανατίθεται σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού Υ.Δ. που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα (βλ. § 7.5). Σε περίπτωση που ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των Διδακτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το Τμήμα όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Διατριβής.

7.4 Τα ονόματα των Υ.Δ., των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από την Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

7.5 Το ανώτατο όριο ταυτόχρονης επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος είναι δέκα (10). Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών ως μέλους Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν προσμετρούνται στο σύνολο.

 

Άρθρο 8

Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών

8.1 Για τους Υ.Δ. που είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους. Για τους Υ.Δ. που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση (δηλαδή χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου), το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

8.2 Η μέγιστη παραμονή του Υ.Δ. στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα επτά (7) χρόνια μετά την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο Υ.Δ. δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει εγκεκριμένη αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος).

Για Υ.Δ. που αποδεδειγμένα εργάζονται, η μέγιστη παραμονή τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα δέκα (10) χρόνια μετά την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο Υ.Δ. δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει εγκεκριμένη αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος).

8.3 Ο Υ.Δ. δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών κατά τη διάρκεια των Διδακτορικών Σπουδών του για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αίτησή του στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής και εφ’ όσον γίνουν αποδεκτοί, καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα της αναστολής μετά το οποίο ο Υ.Δ. μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες όρους. Κατά την διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρονται όλες οι παροχές, οι οποίες ανακτώνται κατόπιν νέας αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

8.4 Τροποποίηση του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής μέσα στην ίδια γνωστική περιοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

8.5 Αλλαγή του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής και καθορισμός νέου σε διαφορετικό γνωστικό πεδίο, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση του Υ.Δ. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, με τη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος νέα Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, και ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της Διατριβής προσμετρείται από την ημερομηνία ορισμού της νέας Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 9

Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων

9.1 Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

9.2 Οι Υ.Δ. έχουν για μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους τα ίδια δικαιώματα και παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Επίσης, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών για μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής.

9.3 Οι Υ.Δ. που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

 

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

10.1 Οι Υ.Δ. θα πρέπει να έχουν ως κύρια επιστημονική απασχόληση τις Διδακτορικές τους Σπουδές.

10.2 Οι Υ.Δ. θα πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ως προθεσμία για την ανανέωση της εγγραφής ορίζεται η 1η Οκτωβρίου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους. Οι Υ.Δ. που παραλείπουν να εγγραφούν χωρίς να έχουν αναστολή φοίτησης διαγράφονται αυτόματα από το Διδακτορικό Πρόγραμμα.

10.3 Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10.4.

10.4 Η διάρθρωση των μαθημάτων για τον κύκλο του Δ.Δ. έχει ως εξής:

Μαθήματα Κορμού Ι

 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων
 • Φαινόμενα Μεταφοράς
 • Θερμοδυναμική

Μαθήματα Κορμού ΙΙ

 • Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής Ι
 • Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

 • Αιωρήματα και Γαλακτώματα
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων
 • Αριθμητικές Μέθοδοι
 • Βελτιστοποίηση Διεργασιών
 • Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 • Δυναμική Συστημάτων
 • Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας
 • Επιστήμη Επιφανειών
 • Επιστήμη Υλικών
 • Εφαρμογές και Προσομοίωση Φαινομένων Μεταφοράς
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Ηλεκτροχημικές Μέθοδοι και Διεργασίες
 • Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία
 • Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
 • Ρεολογία Πολυμερών
 • Στατιστική   Μηχανική   και   Μοριακή  Προσομοίωση
 • Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών
 • Φυσικοχημεία

10.5α. Εάν οι Υ.Δ. είναι κάτοχοι Διπλώματος Χημικού Μηχανικού και δεν κατέχουν Δ.Μ.Σ., υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα 3 μαθήματα κορμού Ι και 3 μαθήματα επιλογής.

β. Εάν οι Υ.Δ. είναι κάτοχοι Διπλώματος Χημικού Μηχανικού και Δ.Μ.Σ., υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα τρία μαθήματα κορμού Ι. Επιπλέον, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και στη συνέχεια η Συνέλευση του Τμήματος διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Υ.Δ. να παρακολουθήσει και άλλα μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής ή κορμού εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να βελτιωθεί το επιστημονικό του υπόβαθρο.

γ. Εάν οι Υ.Δ. δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος Χημικού Μηχανικού και δεν κατέχουν Δ.Μ.Σ., υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα 2 μαθήματα κορμού ΙΙ, ένα τουλάχιστον μάθημα κορμού Ι, και 3 μαθήματα επιλογής.

δ. Εάν οι Υ.Δ. είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. και μη Χημικοί Μηχανικοί, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα δύο μαθήματα κορμού ΙΙ και τουλάχιστον ένα μάθημα κορμού Ι. Επιπλέον, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και στη συνέχεια η Συνέλευση διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Υ.Δ. να παρακολουθήσει και άλλα μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής ή κορμού εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να βελτιωθεί το επιστημονικό του υπόβαθρο.

10.6. Οι Υ.Δ. είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με μεταπτυχιακά μαθήματα άλλου Τμήματος (του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλου Πανεπιστημίου εντός ή εκτός Ελλάδος) σχετικό με το ερευνητικό τους αντικείμενο. Για την αντικατάσταση του μαθήματος χρειάζεται αίτηση του Υ.Δ. προς την Γραμματεία και έγκριση από τον επιβλέποντα και τη Συνέλευση του Τμήματος.

10.7 Οι Υ.Δ. έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την αντικατάσταση μαθημάτων που έχουν δηλώσει για το τρέχον εξάμηνο από άλλα μεταπτυχιακά μαθήματα του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών της ίδιας κατηγορίας. Ως προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης στην Γραμματεία του Τμήματος ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) εβδομάδων από την έναρξη του εξαμήνου. Για την αντικατάσταση μαθημάτων είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και της Συνέλευσης του Τμήματος.

10.8 Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει αποφάσεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για θέματα που σχετίζονται με την απαλλαγή Υ.Δ. από μαθήματα που έχουν διδαχθεί σε άλλο μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό πρόγραμμα. Απαιτείται σχετική αίτηση προς την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται η πιθανή αντιστοίχιση με το μάθημα του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

10.9 Σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών, ισχύουν τα εξής:

α. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει με την έναρξη του χειμερινού/εαρινού εξαμήνου και ολοκληρώνεται με τη λήξη του, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που ανακοινώνεται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

β. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

γ. Για κάθε μάθημα υπάρχει αναλυτική περιγραφή (syllabus) στην οποία περιλαμβάνονται η ύλη του μαθήματος που θα διδαχθεί, το κύριο και τα βοηθητικά συγγράμματα, το πρόγραμμα των ασκήσεων/εργασιών, και ο τρόπος βαθμολόγησης.

δ. Όλα τα μαθήματα του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι διαθέσιμα και στην Αγγλική γλώσσα.

ε. Σε όλα τα μαθήματα υπάρχει υποχρεωτικά τελική εξέταση.

10.10 Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ο Υ.Δ. αδυνατεί να παρακολουθήσει μια παράδοση μαθήματος, πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τον διδάσκοντα εξηγώντας τους λόγους.

10.11 Η παρακολούθηση ενός μαθήματος θεωρείται επιτυχής όταν ο βαθμός του Υ.Δ. στο μάθημα αυτό είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5). Οι βαθμοί για τα μαθήματα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο ένα (1) μήνα μετά την εξέταση του τελευταίου προπτυχιακού μαθήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος κατοχυρώνει ένα μάθημα όποτε κατατεθεί προβιβάσιμος βαθμός.

10.12 Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα μάθημα, υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης για μια φορά ή επανα-παρακολούθησής του το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Αν ο Υ.Δ. αποτύχει και δεύτερη (2η) φορά, τότε διαγράφεται από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

10.13 Σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από την πρώτη του εγγραφή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο Υ.Δ. θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που υποχρεούται.

10.14 Κάθε έτος, και μέχρι την 1η Ιουλίου, ο Υ.Δ. υποχρεούται να υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής του Διατριβής (σχετικό έντυπο παρατίθεται στο Παράρτημα 3). Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ. που διατηρεί η Γραμματεία του Τμήματος. Με τη συμπλήρωση της ελάχιστης χρονικής διάρκειας για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος (3 ή 4 χρόνια, βλ. § 8.1) η Τ.Σ.Ε. κρίνει και εισηγείται την παράταση ενός επιπλέον έτους για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι και τη συμπλήρωση της μέγιστης διάρκειας (βλ. § 8.2) για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

10.15 Το πολύ μετά από δύο (2) έτη από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τον ορισμό του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής, κάθε Υ.Δ. υποχρεούται να παρουσιάσει Σεμινάριο Προόδου της Διδακτορικής του Διατριβής.

10.16 Οι Υ.Δ. οφείλουν να συμμετέχουν σε  σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια και να επιδιώκουν τη διεθνοποίηση και την αναγνώριση της έρευνάς τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους με το σύστημα κριτών.

10.17 Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να παρακολουθούν τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο Τμήμα και να υπογράφουν το σχετικό έντυπο παρακολούθησης. Στην περίπτωση που ο Υ.Δ. αδυνατεί να παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο, πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τον υπεύθυνο, εξηγώντας τους λόγους.

10.18 Για την απονομή του Δ.Δ., ο Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρώσει επικουρικό έργο τουλάχιστον τριών (3) εξαμηνιαίων μαθημάτων. Οι αλλοδαποί Υ.Δ. μπορούν να απαλλαχθούν από την υποχρέωση αυτή και να προσφέρουν αντίστοιχο έργο στο Τμήμα μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης. Τουλάχιστον ένα (1) από αυτά τα τρία (3) επικουρικά θα πρέπει να είναι σε μάθημα διαλέξεων. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι αλλοδαποί Υ.Δ..

10.19 Για την απονομή του Δ.Δ., ο Υ.Δ. θα πρέπει να έχει δημοσιεύσει μια (1) τουλάχιστον εργασία σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές (περιοδικό που να έχει Impact Factor και να εμφανίζεται στο web of science).

10.20 Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε Υ.Δ. η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.

 

Άρθρο 11

Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

11.1 H διαγραφή Υ.Δ. είναι δυνατή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μεταξύ των λόγων για τη διαγραφή περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:

 1. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς.
 2. Αξιόποινες πράξεις του Υ.Δ. που έχουν τελεσιδικήσει και εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.
 3. Υ.Δ. που δεν παρουσίασε και δεν υπέβαλλε και εγγράφως εκθέσεις προόδου της Διατριβής του, δεν παρακολούθησε τα προβλεπόμενα μαθήματα και δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα εξάμηνα.
 4. Ανεπαρκής πρόοδος του Υ.Δ. (όπως τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς αρνητικές εκθέσεις προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής) ή σε περίπτωση που ο Υ.Δ. δεν ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί από το Τμήμα.
 5. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον Υ.Δ..

 

Άρθρο 12

Λογοκλοπή

12.1 Ο Υ.Δ. υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου – δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου του υποψηφίου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του, αφού προηγουμένως του δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του επί του θέματος.

12.2 Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεως περί πνευματικής ιδιοκτησίας από Υ.Δ. κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με θέμα ‘’Επί του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής Ephorus’’).   

 

Άρθρο 13

Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής

13.1 Για τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής, οι Υ.Δ. πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

α) H πρώτη σελίδα της Διδακτορικής Διατριβής περιέχει: Στο επάνω μέρος τον τίτλο της Διατριβής με κεφαλαία γράμματα και ζυγισμένο στο κέντρο της σελίδας, πιο κάτω την έκφραση "Διδακτορική Διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό", από κάτω το όνομα του υποψηφίου, πιο κάτω την έκφραση "Για την Απόκτηση του Τίτλου του Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών", και στο κάτω μέρος "Πάτρα" και δίπλα το μήνα και το έτος.

β) Η δεύτερη σελίδα της Διδακτορικής Διατριβής περιέχει: Στο επάνω μέρος τον τίτλο της Διατριβής με κεφαλαία γράμματα και ζυγισμένο στο κέντρο της σελίδας, πιο κάτω την έκφραση "Υπό" ακολουθούμενη από το όνομα του υποψηφίου, ακολούθως το Εργαστήριο και τον Τομέα, στη συνέχεια την έκφραση "Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών", και τέλος την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή με πρώτο το όνομα του επιβλέποντα και ακολούθως το όνομα κάθε μέλους, τον τίτλο του, και το Ίδρυμα από το οποίο προέρχεται.

γ) Οι ενδιάμεσες σελίδες περιέχουν το κυρίως κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής.

δ) Οι τελευταίες σελίδες περιέχουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Υ.Δ..

13.2 Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει τη συγγραφή του κυρίου κειμένου της Διδακτορικής Διατριβής σε ξένη γλώσσα (μετά από σχετικό αίτημα του Υ.Δ.), κατά προτίμηση στα Αγγλικά, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Ο Υ.Δ. να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα συγγραφής επιστημονικής εργασίας στην ξένη γλώσσα στην οποία προτίθεται να συγγράψει τη Διδακτορική του Διατριβή. Προς τούτο, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να βεβαιώσει την ικανότητα του Υ.Δ. για τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής στην εν λόγω ξένη γλώσσα.

β. Ο Υ.Δ. να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα συγγραφής επιστημονικής εργασίας στην Ελληνική γλώσσα και να κατέχει την Ελληνική επιστημονική ορολογία στο πεδίο της Διδακτορικής του Διατριβής.

γ. Οι Υ.Δ. των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική δεν υπόκεινται στην προϋπόθεση (β).

13.3 Το κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να συνοδεύεται από 15-σέλιδη αυτοτελή Σύνοψη. Η μορφή της 15-σέλιδης Σύνοψης είναι η ίδια με αυτή των εκτενών περιλήψεων που υποβάλλονται στα Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια Χημικής Μηχανικής. Η γλώσσα συγγραφής της 15-σέλιδης Σύνοψης είναι υποχρεωτικά η Ελληνική για τους Ελληνόφωνους φοιτητές όπως και για τους ξένους φοιτητές που έχουν μάθει Ελληνικά, και υποχρεωτικά η Αγγλική για όσους Υ.Δ.  δεν γνωρίζουν ελληνικά.

13.4 Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής, ο Υ.Δ. υποβάλλει αίτηση για τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτησή του. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του Υ.Δ., ο επιβλέποντας της Διατριβής του Υ.Δ. υποβάλει σχετικό αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής.

13.5 Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό στο οποία ο Υ.Δ. εκπόνησε τη Διατριβή του.

13.6 Για τους Υ.Δ. που θα συγγράψουν τη Διδακτορική τους Διατριβή στα Αγγλικά, προτείνεται (προαιρετικά) ο ορισμός ενός Εξωτερικού Αξιολογητή. Ο ρόλος του Εξωτερικού Αξιολογητή (που δεν πρέπει να είναι μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής) είναι να μελετήσει τη Διατριβή και να διατυπώσει σχόλια και ερωτήματα που θα μεταφερθούν στον εξεταζόμενο Υ.Δ. την ημέρα της παρουσίασης της Διδακτορικής του Διατριβής. Αυτό θα βοηθήσει στην προβολή του έργου του Υ.Δ. αλλά και της ομάδας στην οποία εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή. Η επιλογή του Εξωτερικού Αξιολογητή γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Υ.Δ..

13.7 Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον Υ.Δ. Στη συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει ως επιτυχή με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα επτά (7) μέλη της ή ως ανεπιτυχή. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

13.8 Η επταμελής εξεταστική επιτροπή τηρεί πρακτικά, στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της σχετικά με την πρωτοτυπία και συμβολή της διατριβής, η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους και η τελική απόφαση της εξεταστικής επιτροπής.

13.9 Η επίσημη αναγόρευση του Υ.Δ. σε Διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με βάση την εισήγηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 14  

Αναγόρευση Διδακτόρων

14.1 Για την αναγόρευσή του σε Διδάκτορα, ο Υ.Δ. υποχρεούται να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 1. 

14.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει τον Υ.Δ. σε δημόσια Συνεδρίαση του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και της προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, και ακολουθεί η αναγόρευση του Υ.Δ. σε Διδάκτορα του Τμήματος.

14.3 Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του Διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

14.4 Ο Υ.Δ., πριν από την αναγόρευση και καθομολόγησή του από τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης που την υπογράφει ο Γραμματέας του Τμήματος.

14.5 Στον Διδάκτορα χορηγείται αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος.

 

Άρθρο 15

Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

15.1 Για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών δύναται να συνεργάζεται με Τμήματα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Την διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της Διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./Ερευνητών. Θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία εκπόνησης της Διατριβής, από την επιλογή του Υ.Δ. έως και την απονομή του Διδακτορικού Τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

 

Άρθρο 16 

Μεταβατικές διατάξεις

16.1 Οι Υ.Δ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του παρόντος Κανονισμού. Ειδικά, όσοι Υ.Δ. έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή έως τις 31/12/2020.

16.2 Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.