Department Department Department Department Department Department Department

Σογομών Μπογοσιάν

Καθηγητής
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
+30 2610 969557
bogosian@chemeng.upatras.gr

Google Scholar Citations Profile:
bogosian's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1984
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1988
  • Φασματοσκοπία Raman υψηλών θερμοκρασιών και Ετερογενής Κατάλυση. Μοριακή δομή καταλυτικών συστημάτων βασισμένων σε υποστηριγμένα οξείδια μετάλλων ή μείγματα. In-situ μελέτες καταλυτικών δράσεων με φασματοσκοπία Raman και ταυτόχρονες μετρήσεις καταλυτικής ενεργότητας (operando φασματοσκοπία Raman). Ανάπτυξη συσχετισμών μεταξύ μοριακής δομής καταλυτών και καταλυτικής ενεργότητας/εκλεκτικότητας. Μοριακή φασματοσκοπία και δονητικά ισοτοπικά φαινόμενα
  • Φασματοσκπία Raman και Θερμοδυναμική. Ανάπτυξη συσχετίσεων μεταξύ φασματικών δεδομένων και στοιχειομετρίας/θερμοδυναμικής σε ισορροπίες χημικών αντιδράσεων σε διαλύματα και ατμούς.
  • Ανόργανα σύμπλοκα συναρμογής στη στερεά, τηγμένη και αέρια κατάσταση. Μελέτη δομής ανοργάνων τηγμένων αλάτων και ατμών σε υψηλές θερμοκρασίες με φασματοσκοπία Raman και φασματοφωτομετρία UV/VIS. Υπολογισμοί στοιχειομετρίας και θερμοδυναμικής ανοργάνων συμπλόκων συναρμογής. Φυσικοχημικές ιδιότητες καταλυτικών συστημάτων τηγμένων αλάτων.
  • Μελέτη της γήρανσης και παλαίωσης οργανικών υλικών τεκμηρίων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με φασματοσκοπία Raman.

Molecular structure of supported molten salts catalysts for SO2 oxidation
Christodoulakis and S. Boghosian,
J. Catal., 2003, 215, 139.

Μolecular structure and catalytic activity of V2O5/TiO2 catalysts for the SCR of NO by NH3: In situ
Raman spectra in the presence of O2, NH3, NO, H2, H2O and SO2
Giakoumelou, Ch. Fountzoula, Ch. Kordulis and S. Boghosian
Catal., 2006, 239, 1.

Thermodynamic analysis of reaction equilibria in ionic and molecular liquid systems by high-
temperature Raman spectroscopy
G. Kalampounias and S. Boghosian
Applied Spectroscopy, 2009, 63, 1050.

In situ Raman and FTIR spectroscopy of molybdenum(VI) oxide supported on titania combined
with 18O/16O exchange: molecular structure, vibrational properties and vibrational isotope effects
G. Tsilomelekis and S. Boghosian
Phys. Chem. C, 2011, 115, 2146.

An operando Raman study of molecular structure and reactivity of molybdenum(VI) oxide
supported on anatase for the oxidative dehydrogenation of ethane
G. Tsilomelekis and S. Boghosian
Phys. Chem. Chem. Phys., 2012, 14, 2216.

Molybdenum (VI) oxosulfato complexes in MoO3 –K2S2O7 –K2SO4 molten mixtures:
stoichiometry, vibrational properties and molecular structures
G. Kalampounias, G. Tsilomelekis, R. W. Berg and S. Boghosian
J. Phys. Chem. A, 2012, 116, 8861

On the configuration, molecular structure and vibrational properties of MoOx sites on alumina,
zirconia, titania and silica
G. Tsilomelekis and S. Boghosian
Catal. Sci. Technol., 2013, 3, 1869. 

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:

Μαθήματα