Department Department Department Department Department Department Department

Ιωάννης Κούκος

Καθηγητής
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
+30 2610 969567
i.kookos@chemeng.upatras.gr

i.kookos's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

  • Δίπλωμα Χημ. Μηχ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1992
  • MSc (ChE), DIC, Imperial College London, 1994
  • PhD (ChE), Imperial College London, 2001
  • Σύνθεση και βελτιστοποίηση βιοτεχνολογικών διεργασιών για την παραγωγή platform chemicals
  • Μοντελοποίηση μεταφοράς μάζας σε SOFCs
  • Eπιλογή δομών ρύθμισης για συστήματα μεγάλης κλίμακας
  • Σύνθεση, σχεδιαμός και βελτιστοποίηση διεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμων (biofuel

1. Kookos, I.K., Perkins, J.D. 2001, An algorithm for simultaneous process design and control, Industrial and Engineering Chemistry Research 40 (19) , pp. 4079-4088.

2. Tseronis, K., Kookos, I.K., Theodoropoulos, C. 2008, Modelling mass transport in solid oxide fuel cell anodes: a case for a multidimensional dusty gas-based model, Chemical Engineering Science 63 (23) , pp. 5626-5638.

3. Apostolakou, A.A., Kookos, I.K., Marazioti, C., Angelopoulos, K.C. 2009, Techno-economic analysis of a biodiesel production process from vegetable oils, Fuel Processing Technology 90 (7-8) , pp. 1023-1031

4. Heath, J.A., Kookos, I.K., Perkins, J.D. 2000, Process control structure selection based on economics,
AIChE Journal 46 (10) , pp. 1998-2016

5. Kookos, I.K. 2003, Optimal design of membrane/distillation column hybrid processes, Industrial and Engineering Chemistry Research 42 (8) , pp. 1731-1738

6. Kookos, I.K., Perkins, J.D. 2002, An algorithmic method for the selection of multivariable process control structures, Journal of Process Control 12 (1) , pp. 85-99

7. Koutinas, A.A., Wang, R., Kookos, I.K., Webb, C. 2003, Kinetic parameters of Aspergillus awamori in submerged cultivations on whole wheat flour under oxygen limiting conditions, Biochemical Engineering Journal 16 (1) , pp. 23-34

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:

Μαθήματα