Department Department Department Department Department Department Department

Διονύσης Μαντζαβίνος

Καθηγητής
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
+30 2610996136 (office), +30 2610996137 (lab)
+30 2610997849
mantzavinos@chemeng.upatras.gr

Google Scholar Citations Profile:
mantzavinos's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/κης, 1991
  • MSc/DIC, Chemical Engineering, Imperial College of Science, Technology & Medicine, University of London, 1993
  • PhD/DIC, Chemical Engineering, Imperial College of Science, Technology & Medicine, University of London, 1996

Οι ερευνητικές δραστηριότητες εμπίπτουν στην περιοχή της περιβαλλοντικής χημικής μηχανικής με έμφαση στην μελέτη διεργασιών επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.
 
Εξελιγμένες διεργασίες οξείδωσης (Advanced oxidation processes - AOPs)
Φωτοχημικές διεργασίες (ετερογενής & ομογενής φωτοκατάλυση, φωτοηλεκτροκατάλυση, UV/H2O2),
Θερμοχημικές διεργασίες (καταλυτική και μη καταλυτική υγρή οξείδωση,
Ηλεκτροχημικές διεργασίες,
Αντιδραστήριο Fenton και συναφείς διεργασίες,
Οζονισμός,
Υπέρηχοι χαμηλής συχνότητας,
Σύζευξη διεργασιών (μαζί με βιολογικές και φυσικές διεργασίες)
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Κινητική & μηχανισμοί αντιδράσεων,
Δίκτυα αντιδράσεων, ιδιότητες ενδιαμέσων συστατικών,
Προσομοίωση & αριστοποίηση διεργασιών,
Κλιμάκωση μεγέθους
 
Εφαρμογές
Επεξεργασία ή και αξιοποίηση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων (απόβλητα ελαιοτριβείων, κατεργασίας βρώσιμης ελιάς, κλωστουφαντουργείων, κατεργασίας βάμβακος, οινοποιείων, στραγγίσματα),
Ρύποι προτεραιότητας στον κύκλο του νερού (φαρμακευτικές ουσίες, διαταράκτες ενδοκρινικής δράσης, φυτοφάρμακα),
Αδρανοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών

D.Antoniadis, D.Mantzavinos and M.Stamatoudis, Effect of chamber volume and diameter on bubble formation at plate orifices, Chemical Engineering Research & Design, 70(2), (1992), 161-165. download
D.Venieri, E.Markogiannaki, E.Chatzisymeon, E.Diamadopoulos and D.Mantzavinos, Inactivation of Bacillus anthracis in water by photocatalytic, photolytic and sonochemical treatment, Photochemical & Photobiological Sciences, 12(4), (2013), 645-652. download

E.Lacasa, E.Tsolaki, Z.Sbokou, M.A.Rodrigo, D.Mantzavinos and E.Diamadopoulos, Electrochemical disinfection of simulated ballast water on conductive diamond electrodes, Chemical Engineering Journal, 223, (2013), 516-523. download

P.C. Papaphilippou, C.Yiannapas, M.Politi, V.M.Daskalaki, C.Michael, N.Kalogerakis, D.Mantzavinos and D.Fatta-Kassinos, Sequential coagulation-flocculation, solvent extraction and solar-Fenton oxidation for the valorization and treatment of olive mill effluent, Chemical Engineering Journal, 224, (2013), 82-88. download

V.Koutantou, M.Kostadima, E.Chatzisymeon, Z.Frontistis, V.Binas, D.Venieri and D.Mantzavinos, Solar photocatalytic decomposition of estrogens over immobilized zinc oxide, Catalysis Today, 209, (2013), 66-73. download

V.M.Daskalaki, I.Fulgione, Z.Frontistis. L.Rizzo and D.Mantzavinos, Solar light-induced photoelectrocatalytic degradation of bisphenol-A on TiO2/ITO film anode and BDD cathode, Catalysis Today, 209, (2013), 74-78. download

E.Chatzisymeon, S.Foteinis, D.Mantzavinos and T.Tsoutsos, Life cycle assessment of advanced oxidation processes for olive mill wastewater treatment, Journal of Cleaner Production, 54, (2013), 229-234. download

N.Kalogerakis, M.Politi, S.Foteinis, E.Chatzisymeon and D.Mantzavinos, Recovery of antioxidants from olive mill wastewaters: A viable solution that promotes their overall sustainable management, Journal of Environmental Management, 128, (2013), 749-758. download

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:

Μαθήματα