Department Department Department Department Department Department Department

Πέτρος Κουτσούκος

Ομότιμος Καθηγητής
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
+30 2610 997265
+302610 997579
pgk@chemeng.upatras.gr

pgk's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

  • Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 1972
  • Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων, ΑΣΟΕΕ, Αθήνα, 1974
  • Ph.D. στην Ανόργανη Φυσικοχημεία, State University of New York at Buffalo, USA, 1980
  • Υφηγεσία στην Φυσικοχημεία, Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 1982

Σχηματισμός καθαλατώσεων.  Διάβρωση και καθαλατώσεις σε γεωθερμικά και σε συστήματα σε επαφή με θερμαινόμενα νερά.  Σχηματισμός και πρόληψη καθαλατώσεων σε βιομηχανικές διεργασίες.  Σωματιδιακές επικαθίσεις σε επιφάνειες σε επαφή με υδατικά συστήματα.  Φυσικοχημικές διεργασίες σε υδατικά συστήματα (προσρόφηση, διάλυση, καταβύθιση).  Παρασκευή καταλυτών. Μελέτη διαφασικών επιφανειών στερεού-ηλεκτρολύτη.  Ανάπτυξη μεθόδων συντήρησης δομικών υλικών ιστορικών μνημείων βάσει των μηχανισμών διάβρωσης.  Βιολογική ασβεστοποίηση: Μηχανισμός σχηματισμού αλάτων σε φυσιολογικά ρευστά.  Καθαρισμός κρυσταλλικών ουσιών με κρυστάλλωση σε τήγματα.  Ανάκτηση οργανικών ρύπων με κρυστάλλωση με ψύξη.  Κρυσταλλική ανάπτυξη και διάλυση ευδιάλυτων αλάτων.  Ανάκτηση φωσφόρου από υδατικά απόβλητα.

N. Spanos, V. Deimede, P.G. Koutsoukos: Functionalization of synthetic polymers for potential use as biomaterials:selective growth of hydroxyapatite on sulphonated polysulphone, Biomaterials, 23, 947-953, (2002).

Spanos N, Kanellopoulou DG, Koutsoukos PG, The interaction of diphosphonates with calcitic surfaces: Understanding the inhibition activity in marble dissolution, Langmuir 22 (5): 2074-2081 ,2006.

Menadakis, M., Maroulis, G., Koutsoukos, P. G., A quantum chemical study of doped CaCO3 (calcite), Computational Materials Science  38 , 522-525,2007.

H. Ehrlich , P.G. Koutsoukos , K.D. Demadis , O.S. Pokrovsky , Principles of demineralization: Modern strategies for the isolation of organic frameworks. Part I. Common definitions and history, Micron, 39 ,169-193,2008.

M.G. Lioliou, A. N. Kofina, C.A. Paraskeva, P. G. Klepetsanis, T. Østvold,| A.C. Payatakes, and P. G. Koutsoukos, Controlled Precipitation of Sparingly Soluble Phosphate Salts Using Enzymes. I. Controlled Development of Solution Supersaturation in Situ, Crystal Growth and Design,8 ,1390-1398, 2008.

S. P. Gartaganis, D.G. Kanellopoulou, E. K. Mela, V. S. Panteli, and P. G. Koutsoukos,  Opacification of Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens Attributable to Calcification: Investigation on Mechanism, American Journal of Ophthalmology, 146, 395-403, 2008.

S.Rokidi and P.G.Koutsoukos, Crystal growth of calcium phosphates from aqueous solutions in the presence of strontium, Chem.Eng. Science, 77, 157-164 , 2012.

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:

Μαθήματα