Department Department Department Department Department Department Department

Ξενοφών Βερύκιος

Ομότιμος Καθηγητής
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
+30 2610997223
verykios@chemeng.upatras.gr

Google Scholar Citations Profile:
verykios's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

  • B.S., Chemical Engineering, Bucknell University, 1975.
  • M.S., Lehigh University, 1977
  • Ph.D., Lehigh University, 1979.
  1. Αναμόρφωση βιοκαυσίμων (βιο-αιθανόλης, βιοαερίου, βιοελαίου, γλυκερόλης)  για παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου.
  2. Σχεδιασμός προηγμένων αντιδραστήρων με ταχεία μεταφορά θερμότητας.
  3. Ανάπτυξη καταλυτών και μηχανιστικές μελέτες στις αντιδράσεις αναμόρφωσης, μετατόπισης και εκλεκτικής υδρογόνωσης.
  4. Ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μετάλλου – φορέα σε στηριγμένους καταλύτες μετάλλων.
  5. Ανάπτυξη καταλυτών για κελιά καυσίμου με μειωμένη ποσότητα λευκοχρύσου.
  6. Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου με ταυτόχρονη απόδόμηση οργανικών μορίων.

Deluga, G.A., J.R. Salge, L.D. Schmidt and X.E. Verykios, "Renewable Hydrogen from Ethanol by Autothermal Reforming", SCIENCE, 993,303 (2004).

Fatsikostas, A.N. and X.E. Verykios, “Reaction Network of Steam – Reforming of Ethanol over Ni-based Catalysts”, J. Catal., 225, 439 (2004).

Patsoura, A., D. I. Kondarides and X. E. Verykios, “Photocatalytic Degradation of Organic pollutants with Simultaneous Production of Hydrogen”, Catal. Today, 124, 94 (2006).

Basayiannis, A.C., and X.E. Verykios, “Influence of the Carrier on steam reforming of Acetic Acid over Ru-based Catalysts”, Appl. Catal. B: Environmental, 82, 77 (2008).

Panagiotopoulou,P.,  D.I. Kondarides and X.E. Verykios, “Selective Methanation of CO over Supported Ru Catalysts”, Appl. Catal. B: Environmental, 88, 470 (2009).

Paraskevi Panagiotopoulou and X. E.  Verykios “Mechanistic aspects of the Low Temperature Steam Reforming of Ethanol Over Supported Pt Catalysts”, Int. J. Hydrogen Energy, 37, 16333 (2012).

D. Vlachos,  J. Sutton, P. Panagiotopoulou, X. Verykios, "Combined DFT, Microkinetic, and Experimental Study of Ethanol Steam Reforming on Pt" J. Phys. Chem., in press.

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:

Lindback Award for Distinguished Teaching, Drexel University
 
Αρχισυντάκτης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Applied Catalysis B: Environmental (Elsevier Publishers).