Department Department Department Department Department Department Department

Βίκτωρ Στιβανάκης

Λέκτορας
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
+30 2610 997514
+30 2610 990917
vstivanakis@chemeng.upatras.gr
http://metlab.chemeng.upatras.gr
vstivanakis's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

  • Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., 1977
  • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2003

1. Ανόργανα συνδετικά υλικά. Χρήση πρόσθετων (τέφρες, σκωρίες, ερυθρά ιλύς ) γιά την ανάπτυξη προιόντων με συγκεκριμένες  τεχνολογικές ιδιότητες (αντίσταση στην διάβρωση και αποσάθρωση, χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης, εξοικονόμηση πόρων).

2. Ανάπτυξη τεχνολογιών παρασκευής πράσινων υλικών από συνέργεια βιομηχανικών παραπροιόντων. ( Δομικά υλικά, τεχνητά αδρανή, ελαφροαδρανή, επιχρίσματα κ.α.)

3. Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανιών παραγωγής ενέργειας και μεταλλουργίας σαν  απορρυπαντικά υλικά σε υδατικά απόβλητα., αντιολισθητικά   για επίστρωση οδικών αρτηριών, υδραυλικά για πλήρωση, ενίσχυση και στήριξη εδαφών, και δομικά  υλικά  προστασίας από ακτινοβολίες

4. Αξιοποίηση στερεών υπολειμμάτων από καύση - κατεργασία αστικών αποβλήτων.

V. Stivanakis, D. Papamantellos, E. Galanoulis, “Evaluation of Greek Portland cement based on Megalopolis fly ash addition”, Steel Grips 1 (2003) 2, 140-144.

P.G. Lampropoulou, I.E. Alexopoulou, G.N. Angelopoulos, G. Rentizelas, F. Cappel, V. Stivanakis, D.C. Papamantellos, “Agglomeration of Dust and Sludge of the FeNi Production”, Erzmetall 56 (2003) 9, 551-557.

E. Dourdounis, V. Stivanakis, G.N. Angelopoulos, E. Chaniotakis, E. Frogoudakis, D. Papanastasiou, D. Papamantellos, “High-alumina cement production from FeNi-ERF slag, limestone and diasporic bauxite”, Cement and Concrete Research 34 (2004) 941-947

I.M. Anagnostopoulos, V.E. Stivanakis, “Utilization of lignite power generation residues for the production of lightweight aggregates”, Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 329-336

I.M. Anagnostopoulos, V.E. Stivanakis, G.N. Angelopoulos, D.K. Papamantellos, “Valorization of lignite combustion residues and ferroalumina in the production of aggregates”, ( Journal of Hazardous Materials 174(2010) 506-511.

Πλήρες Βιογραφικό:

Μαθήματα