Department Department Department Department Department Department Department

Σεμινάριο τμήματος - Χριστάκη Παρασκευά

Ομιλητής: Χριστάκη Παρασκευά
Ίδρυμα/Οργανισμός: Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος: Εφαρμογές Φυσικοχημικών Διεργασιών στις τεχνολογίες σωματιδίων, στη συσσωμάτωση ψαθυρών υλικών και στην επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων

Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", Κτήριο Επέκτασης, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 22.05.2018
Ώρα: 18:00 - 19:00

Περίληψη

Παρουσιάζονται δύο διαφορετικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σε θέματα που αφορούν στην σταθεροποίηση μη συμπαγών  ψαθυρών υλικών αλλά και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

Το πρώτο μέρος της παρουσίασης αφορά τη θεωρητική και πειραματική μελέτη της επιτόπου κατακρήμνισης και ανάπτυξης δυσδιάλυτων αλάτων στις επιφάνειες κόκκων ενός πορώδους υλικού, με σκοπό: τη συσσωμάτωση ψαθυρών βραχωδών σχηματισμών στα φρεάτια εξόρυξης πετρελαίου, τη στεγανοποίηση κατασκευών σκυροδέματος, την προστασία καλλιεργήσιμων εδαφών από την διάβρωση λόγω της βροχής κλπ. Παρουσιάζονται αποτελέσματα της προσομοίωσης της εισαγωγής των διαλυμάτων σε πορώδη υλικά, της επιτόπου ανάμιξης των διαλυμάτων, της καταβύθισης του επιθυμητού άλατος και της ανάπτυξης κρυστάλλων στην επιφάνεια των κόκκων. Παρουσιάζονται ακόμη αποτελέσματα της καταβύθισης αλάτων σε πορώδη υλικά παρουσία διαλυμένων οργανικών ενώσεων, όπως η αιθυλενογλυκόλη ή της παρουσίας αδιάλυτων οργανικών ενώσεων, όπως το δωδεκάνιο, σε διαφορετικές συνθήκες ροής και γεωμετρίες του πορώδους υλικού.

Στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης θα γίνει μια σύνοψη της δουλειάς που γίνεται σε εργαστηριακό αλλά και σε πιλοτικό επίπεδο για την επεξεργασία αποβλήτων αγροτικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείου και οινοποιίας, όπως το απόβλητο ελαιοτριβείου διφασικής και τριφασικής λειτουργίας, τα φύλλα της ελιάς, ο αλλοιωμένος οίνος και τα στέμφυλα, χρησιμοποιώντας διήθηση με μεμβράνες (Υπερδιήθηση, Νανοδιήθηση και Αντίστροφη Ώσμωση) και συνδυασμό με άλλες φυσικοχημικές τεχνικές, όπως η προσρόφηση σε ρητίνες ανταλλαγής ιόντων και εξάτμιση υπό κενό, η κρυοξήρανση, κλπ. Ποσοστό 70 % του ολικού όγκου των υγρών αποβλήτων που επεξεργάζονται οι μονάδες μεμβρανών είναι νερό κατάλληλο για άρδευση και τα συμπυκνώματα των μεμβρανών επεξεργάστηκαν περαιτέρω για την απομόνωση φαινολικών ουσιών σε υψηλές καθαρότητες και για την αξιοποίηση τους στην βιομηχανία τροφίμων αλλά και στην φαρμακοβιομηχανία. Τα προϊόντα αυτά έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και ο περαιτέρω εξευγενισμός τους σε προϊόντα μεγαλύτερης καθαρότητας (>90%) είναι μέρος της τελευταίας εργασίας του εργαστηρίου. Η εργασία αυτή επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της ανάκτησης φαινολικών ενώσεων σε υψηλά ποσοστά καθαρότητας από υγρά μίγματα αγροτικών αποβλήτων/παραπροϊόντων, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή συνδυαστικών φυσικοχημικών μεθόδων διήθησης μέσω μεμβρανών και κρυστάλλωσης με ψύξη.

 

Πληροφορίες για τον Ομιλητή

 
Εκπαίδευση:
1992: Διδακτορικό στην Χημική Μηχανική, Τμ. Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 1986: Δίπλωμα στην Χημική Μηχανική, Τμ. Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παρούσα Θέση:
Σεπτέμβριος 2014-σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Χημικών Μηχανικών
2009- Σήμερα Διευθυντής Εργαστηρίου Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
2017-σήμερα Διευθυντής Τομέα Α’, Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος
EΠIΣTHMONIKEΣ ΠEPIOXEΣ ENΔIAΦEPONTOΣ
1. Τεχνολογίες σωματιδίων και μέθοδοι διαχωρισμού, Σωματιδιακά συστήματα, Ροές σωματιδίων σε πορώδη υλικά, διήθηση σωματιδιακών ρύπων
2. Μηχανική των Ρευστών και Φαινόμενα Μεταφοράς
3. Συσσωμάτωση μη συσσωματωμένων πορωδών υλικών με την καταβύθιση ανόργανου άλατος, Αποθέσεις δυσδιάλυτων αλάτων σε εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου
4. Τεχνολογία επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, Σχεδιασμός συστημάτων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
5. Διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με τεχνολογίες διήθησης μεμβρανών (Υπερδιήθηση, Νανοδιήθηση, Αντίστροφη Όσμωση). Εφαρμογές στην κατεργασία αγροτοβιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
6. Διεργασίες Διαχωρισμού [εκχύλιση, διήθηση με μηχανικά μέσα ή φίλτρα άμμου και διήθηση με μεμβράνες διασταυρούμενης ροής, ρόφηση/εκρόφηση, απόσταξη, κρυοξήρανση]. Εφαρμογές για την απομόνωση και εμπλουτισμό οργανικών ενώσεων (κυρίως φαινολικές ενώσεις) με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία από αγροτοκτηνοτροφικά παραπροϊόντα.
 
Συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα:
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (BRITE- EURAM, ENERGY, TEMPUS, INCO-Copernicus, CRAFT, IST, Environment & Climate; Environment and Sustainable Development; Regions of Knowledge, INTERREG, LIFE, etc), Εθνικά  (ΕΠΕΤ/ΣΠΑ, STRIDE, SYNERGASIA, ARISTEIA II,ΠΕΝΕΔ, ΠΑΒΕ, ΕΛΙΔΕΚ, κλπ) και σε προγράμματα με βιομηχανίες
Χρηματοδότηση (ως συντονιστής ή κύριος ερευνητής) >1,000,000 Ευρώ (Προϋπ. 
Εργαστηρίου)
Δημοσιεύσεις: 
53 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 5 εργασίες σε βιβλία, 48 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 40 εργασίες σε Ελληνικά Συνέδρια
Guest Editor:
Journal of Chemistry: Environmental Chemistry, Special Issue: Chemical Management and Treatment of Agriculture and Food Industries Wastes 
Membranes, MDPI, Special issue: Application of membrane filtration in industrial processes, and in the treatment of water and industrial wastewater. 
 
Συμμετοχή σε συνέδρια: 
Συμμετοχή σε 41 διεθνή και σε 40 εθνικά επιστημονικά συνέδρια, 7 posters, 10 προσκεκλημένες εργασίες 
Διδασκαλία
Φυσικές Διεργασίες Ι, Φυσικές Διεργασίες ΙΙ, Εργαστήριο Διεργασιών Ι & ΙΙ, Μεταφορά Μάζας, Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής ΙΙ (μεταπτυχιακό)
ΣYMMETOXH ΣE OPΓANIΣMOYΣ
1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE) - AM 49701
2. Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤEE/ Tμ. Δυτικής Ελλάδος, 1994-1997, 2017-2019
3. Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου  Χημικών Μηχανικών/ Τμήμα Δυτικής Ελλάδος (1988-1990)
4. Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών/ Τμήμα Δυτικής Ελλάδος (1990-1996)
5. Αναπληρωματικό μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας για το περιβάλλον (1996-1998), Τακτικό μέλος της ίδιας επιτροπής (2002-2004)
5. Μέλος της American Filtration & Separation Society, AFS (2001-2004)
6. Μέλος του AIChE (2002-2005)
7. Μέλος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδος, 2010-2013
 
Άλλα Επιτεύγματα
Κριτής εργασιών σε 51 διεθνή περιοδικά 
Κριτής σε Ερευνητικές προτάσεις της ΓΓΕΤ, ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ, ΙΚΥ (Ελλάδα), QNRF (ΚΑΤΑΡ), FONDECYT SCIENCE (ΧΙΛΗ), CARIPLO FOUNDATION-AGER (ΙΤΑΛΙΑ)
Guest Editor in 2 special Issues
Διεθνής Πατέντα  (1)
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής Εθνικών Συνεδρίων (7), διεθνών Συνεδρίων (2), μέλος Επιστημονικής Επιτροπής διεθνούς συνεδρίου (1) 
Βραβεία για την παρουσίαση 2 εργασιών σε συνέδρια, βραβεία για καλύτερα posters (3)
Συμμετοχή σε ~30 ερευνητικά προγράμματα
 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΊΤΛΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΈΤΟΣ
 
Membrane processing for olive mill wastewater fractionation
CA Paraskeva, VG Papadakis, E Tsarouchi, DG Kanellopoulou, ...
Desalination 213 (1-3), 218-229 190
2007
Purification of olive mill wastewater phenols through membrane filtration and resin adsorption/desorption
DP Zagklis, AI Vavouraki, ME Kornaros, CA Paraskeva
Journal of Ηazardous Μaterials 285, 69-76 80
2015
Adsorption of atrazine on soils: Model study
ID Kovaios, CA Paraskeva, PG Koutsoukos, AC Payatakes
Journal of Colloid and Interface Science 299 (1), 88-94 73
2006
Heterogeneous nucleation and growth of calcium carbonate on calcite and quartz
MG Lioliou, CA Paraskeva, PG Koutsoukos, AC Payatakes
Journal of Colloid and Interface Science 308 (2), 421-428 72
2007
Three-dimensional trajectory analysis and network simulation of deep bed filtration
VN Burganos, CA Paraskeva, AC Payatakes
Journal of Colloid and Interface Science 148 (1), 167-181 59
1992
Three-dimensional trajectory analysis of particle deposition in constricted tubes
CA Paraskeva, VN Burganos, AC Payatakes
Chemical Engineering Communications 108 (1), 23-48 47
1991
Anaerobic digestion of olive mill wastewater in a periodic anaerobic baffled reactor (PABR) followed by further effluent purification via membrane, separation technol...
K Stamatelatou, A Kopsahelis, PS Blika, CA Paraskeva, G Lyberatos
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 84 (6), 909-917 44
2009
Membrane filtration of olive mill wastewater and exploitation of its fractions
CA Paraskeva, VG Papadakis, DG Kanellopoulou, PG Koutsoukos, ...
Water Environment Research 79 (4), 421-429 43
2007
Calcium sulfate precipitation in the presence of water-soluble polymers
MG Lioliou, CA Paraskeva, PG Koutsoukos, AC Payatakes
Journal of Colloid and Interface Science 303 (1), 164-170 43
2006
Simulation of the dynamics of depth filtration of non‐Brownian particles
VN Burganos, ED Skouras, CA Paraskeva, AC Payatakes
AIChE Journal 47 (4), 880-894 43
2001
Sustainability analysis and benchmarking of olive mill wastewater treatment methods
DP Zagklis, EC Arvaniti, VG Papadakis, CA Paraskeva
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 88 (5), 742-750 40
2013