Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας - Νικολέττας Κοκκίνου

Ομιλητής: Νικολέττα Κοκκίνου

Τίτλος: Removal of atmospheric pollutants over Europe

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 01.03.2019
Ώρα: 17:00 - 18:30

Περίληψη

Η υγρή και η ξηρή εναπόθεση είναι οι δυο βασικότερες φυσικές διεργασίες που είναι υπεύθυνες για τη φυσική απομάκρυνση των ατμοσφαιρικών ρύπων από την ατμόσφαιρα. Στην προσομοίωση των δυο αυτών διεργασιών έχει δοθεί σχετικά μικρή προσοχή συγκριτικά με τους μηχανισμούς παραγωγής, όπως εκπομπές και χημικές αντιδράσεις, των αντίστοιχων ρύπων. Σε αυτή την ερευνητική εργασία, το τρισδιάστατο μοντέλο χημικής μεταφοράς PMCAMx χρησιμοποιείται για την προσομοίωση του κύκλου ζωής των αερίων και των σωματιδιακών ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια μιας ανοιξιάτικης περιόδου. Αναλύονται η υγρή και η ξηρή ροή απομάκρυνσης των κύριων ρύπων ως συνάρτηση του χώρου και του χρόνου.
Η σημασία των διεργασιών αυτών για τους διάφορους ρύπους εξαρτάται σημαντικά από την υδατική τους διαλυτότητα (για τους ατμούς) και από το μέγεθός τους (για τα σωματίδια). Οι ρυθμοί εναπόθεσης είναι επίσης αρκετά ευαίσθητοι στην τοπική μετεωρολογία όπως η συχνότητα και η ένταση της βροχής καθώς και η ταχύτητα του ανέμου, αλλά και στον τύπο του εδάφους.
Οι αλλαγές που παρατηρούνται στον τρόπο καταμερισμού προκαλούν ποικίλες αλλαγές στις συγκεντρώσεις της αμμωνίας/αμμωνίου και του νιτρικού οξέος/νιτρικών στα μικρά και μεγάλα σωματίδια καθώς και στην αέρια φάση, αλλά η συνολική μεταβολή στους ρυθμούς εναπόθεσης είναι μικρότερη από 10%.

Πληροφορίες για τον Ομιλητή

Nikoletta Kokkinou

(n.kokkinou@windowslive.com)

 

She was born in Cyprus in 1991.

Academic education:

  • Diploma in Physics, University of Patras
  • MSc thesis, Chemical Engineering, 2016-now

 

Assistant in courses:

  • Differential equations
  • Physics Laboratory
  • Laboratory of Physics and Chemical processes

 

Title of master: Removal of atmospheric pollutants over Europe.

(Supervisor: Spyros Pandis)