Department Department Department Department Department Department Department

Technical and Administrative Staff

Christiana Alexandridou
 
+30 2610-969517

Nia Antonopoulou
 
+30 2610-969503

Spyros Fanariotis
 
+30 2610 969502

Evridiki Kottaridi
 
+30 2610969505

Irene Mavreli
 
+30 2610 996140

Chrysoyla Pilis
 
+30 2610 969500

Chrysoula Pilisi
 
+30 2610 997576

Konstantinos Santas
 
+30 2610969504

Sophia Spiliotopoulou
 
+30 2610969501

Eleni Stamatiou Consta
 

Maria Syspa
 
+30 2610 997570

Magda Theodorakopoulou
 
+30 2610 997418