Ιδιότητες μεταφοράς νανοσωματιδίων σίλικας με λειτουργικές ομάδες στην επιφάνειά τους σε υδατικό περιβάλλον: Προβλέψεις μέσω μοριακών προσομοιώσεων και σύγκριση με τη θεωρία Stokes-Einstein

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Μαυραντζάς Βλάσης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2: