ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ CO2 ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Κούκος Ιωάννης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Ανάλυση και Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων (CHM_E_A3)
Παρατηρήσεις

Στη διπλωματική αυτή θα αναπτυχθούν και θα προσομοιωθούν διαγράμματα ροής για την δέσμευση CO2 από στατικές πηγές (μονάδες ηλεκτροπαραγωγής) με τις τεχνολογίες απορρόφησης με αμίνες και τεχνολογίες μεμβρανών. Οι διεργασίες θα προσομοιωθούν στο UNISIM/HYSYS και θα αξιολογηθούν τεχνο-οικονομικά και περιβαλλοντικά. Στη συνέχεια τα διαγράμματα ροής θα βελτιστοποιηθούν με βάση τα αποτελέσματα της τεχνο-οικονομικής ανάλυσης.