Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής - Ευαγγελία Σιούτη

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα σε μια αστική περιοχή με υψηλή χωρική ανάλυση
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Ευαγγελία Σιούτη
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Παρ, 02 Ιουν 2023, Ώρα: 17:00 - 20:00
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: https://upatras-gr.zoom.us/j/93973410571?pwd=UGE2M0VwWm02SnF3NlBGaU1yVmJnQT09
Περίληψη (Abstract)

Τα συστήματα πρόβλεψης της ποιότητας του αέρα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε περιφερειακή ή αστική κλίμακα και να μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσης των ανθρώπων σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το PM2.5 είναι ένας από τους σημαντικότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους που μπορεί να διεισδύσει βαθιά στους πνεύμονές μας προκαλώντας πρόωρους θανάτους, καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα, αλλά μπορεί να βλάψει και τα οικοσυστήματα. Οι αέριοι ρύποι, όπως το O3 και το NOx, έχουν επίσης αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία προκαλώντας πνευμονικές ασθένειες. Τα συστήματα πρόβλεψης της ποιότητας του αέρα γίνονται ολοένα και πιο χρήσιμα εργαλεία, καθώς μπορούν να προβλέψουν τη μελλοντική κατάσταση της ατμόσφαιρας και ενδεχομένως να αποτρέψουν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

               Το σύστημα πρόβλεψης της ποιότητας αέρα που αναπτύχθηκε και ονομάζεται SmartAQ (Smart Air Quality), συνδυάζει τελευταίας τεχνολογίας μετεωρολογικά και χημικά μοντέλα μεταφοράς για να παράγει προβλέψεις υψηλής ανάλυσης 1x1 km2 για μια αστική περιοχή για το επόμενο 3ήμερο. Το σύστημα προσομοιώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας χωρική ανάλυση 36x36 km2 και μέσω τριών ένθετων πλεγμάτων με αυξανόμενη ανάλυση εστιάζει στην αστική περιοχή ενδιαφέροντος με ανάλυση 1x1 km2. Το μοντέλο WRF (Weather Research and Forecasting) προετοιμάζει προβλέψεις μετεωρολογίας υψηλής ανάλυσης, το μοντέλο MEGAN (Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature) παρέχει εκπομπές σωματιδίων και αερίων, ενώ το μοντέλο χημικής μεταφοράς PMCAMx (Particulate Matter Comprehensive Air Quality Model with extensions) χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της ποιότητας του αέρα. Ο αλγόριθμος PSAT (Particulate matter SourceApportionment Technology) χρησιμοποιείται μαζί με το PMCAMx για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς των πηγών για κάθε ρύπο για την αστική περιοχή. Το SmartAQ λειτουργεί αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο και προβλέπει τη συγκέντρωση δεκάδων αερίων (NOx, SO2, CO, O3, πτητικές οργανικές ενώσεις κ.λπ.), την πλήρη κατανομή μεγέθους των σωματιδίων και τη χημική τους σύνθεση μαζί με τα επίπεδα των PM1, PM2.5 και PM10, καθώς και τις πηγές των ρύπων. Η αστική περιοχή της Πάτρας χρησιμοποιήθηκε για την πρώτη εφαρμογή του συστήματός μας λόγω του υψηλής πυκνότητας δικτύου αισθητήρων χαμηλού κόστους που μετρά τις συγκεντρώσεις του PM2.5 στην πόλη.

               Οι μετρήσεις πεδίου έδειξαν ότι το μαγείρεμα και η καύση της βιομάζας στα τζάκια είναι πρωταρχικής σημασίας στις αστικές περιοχές, αλλά οι αντίστοιχες εκπομπές συχνά αμελούνται ή υποεκτιμώνται στις βάσεις δεδομένων των εκπομπών και τα μοντέλα χημικής μεταφοράς οδηγώντας σε αβέβαιες προβλέψεις για την ποιότητα του αέρα. Στην Πάτρα, η καύση ξύλων στα τζάκια είναι η κυρίαρχη πηγή ρύπανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ το μαγείρεμα είναι η σημαντικότερη τοπική πηγή ρύπανσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα τη νύχτα με βάση τις μετρήσεις πεδίου. Για τους λόγους αυτούς, αναπτύχθηκαν από την αρχή εκπομπές για το μαγείρεμα και την καύση βιομάζας στα τζάκια σε ανάλυση 1x1 km2 για την πόλη της Πάτρας που χρησιμοποιήθηκαν στο PMCAMx. Η χωρική κατανομή των εκπομπών από μαγείρεμα βασίστηκε στην ακριβή τοποθεσία των εστιατορίων στην πόλη και η χρονική κατανομή στο μετρούμενο ημερήσιο προφίλ των οργανικών σωματιδίων από μαγείρεμα. Η χωρική κατανομή των εκπομπών από την καύση της βιομάζας στα τζάκια βασίστηκε στην πυκνότητα των σπιτιών στην αστική περιοχή και το χρονικό προφίλ στις μετρήσεις πεδίου. Τα οργανικά σωματίδια από την καύση της βιομάζας θεωρήθηκαν πτητικά και χημικώς αντιδραστικά και οι εκπομπές τους είχαν θερμοκρασιακή εξάρτηση.

               Το PMCAMx αναπαρήγαγε αρκετά καλά τις συγκεντρώσεις των PM2.5 για την περιοχή με τις υψηλές εκπομπές οργανικών σωματιδίων από μαγείρεμα, ενώ έτεινε να υπερεκτιμά τις συγκεντρώσεις PM2.5 για τα προάστια της πόλης. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το μοντέλο αναπαρήγαγε το μετρούμενο προφίλ των PM2.5 στην περιοχή με τις υψηλές εκπομπές από αστική καύση βιομάζας, αλλά έτεινε να υπερ-προβλέπει τα PM2.5 στα προάστια. Οι βασικοί παράγοντες για τις αποκλίσεις μεταξύ μοντέλου και μετρήσεων ήταν οι αβεβαιότητες στις εκπομπές από μαγείρεμα και καύση βιομάζας, τα σφάλματα στη μετεωρολογία και οι αβεβαιότητες στις μετρήσεις αισθητήρων χαμηλού κόστους που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση. Η υπερ-πρόβλεψη στα προάστια οφειλόταν πιθανώς σε υπερεκτίμηση της μεταφερόμενης ρύπανσης. Το SmartAQ προέβλεψε για τα PM2.5 ότι το μαγείρεμα ήταν η κυρίαρχη τοπική πηγή ρύπανσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και η καύση βιομάζας για θέρμανση κατοικιών ήταν η κυρίαρχη πηγή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που συνάδει με τις μετρήσεις. Το σύστημα πρόβλεψης της ποιότητας του αέρα που αναπτύχθηκε μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αστική περιοχή για την παραγωγή ατμοσφαιρικών και καιρικών προβλέψεων υψηλής ανάλυσης.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Ευαγγελία Σιούτη

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Email: siouti.valia@chemeng.upatras.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών                 2018-present

Εργαστήριο Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού                                                                    2013-2018

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βαθμός: 8.59/10

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Επικουρική διδασκαλία, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας                                                                            2019

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας                                                                              2019

Στατιστική για Μηχανικούς                                                                                     2020

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργαστήριο Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

PyroTRACH                                                                                       2018-2020, 2021

Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health

 

SmartAQM                                                                                                            2020

Smart Air Quality Monitoring system 

 

IMSAP                                                                                                           2021-2022

Innovative integrated system of Mass spectrometry Sensors for Atmospheric Pollutants

 

RI-URBANS                                                                                              2022-present

Research Infrastructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban & Industrial Areas

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Siouti, E., Skyllakou, K., Kioutsioukis, I., Ciarelli, G., Pandis, S.N. (2021). Simulation of the cooking organic aerosol concentration variability in an urban area. Atmos. Environ. 265, 118710.

Siouti, E., Skyllakou, K., Kioutsioukis, I., Patoulias, D., Fouskas, G. and Pandis, S.N. (2022). Development and application of the SmartAQ high-resolution air quality and source apportionment forecasting system for European urban areas. Atmosphere 13, 1693.

Siouti, E., Kilafis, K., Kioutsioukis, I. and Pandis, S.N. (2023). Simulation of the influence of residential biomass burning on air quality in an urban area. Atmos. Environ., submitted.

Pappa, A., Siouti, E., Pandis, S.N. and Kioutsioukis, I. (2023). High-resolution WRF forecasts in the SmartAQ system: evaluation of the meteorological forcing used for PMCAMx predictions in an urban area. Atmosphere, submitted.

Siouti, E., Skyllakou, K., Kioutsioukis, I., Patoulias, D., Fouskas, G. and Pandis, S.N. (2023). Evaluation of the SmartAQ high-resolution air quality and source apportionment forecasting system for European urban areas. In preparation.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Siouti, E., Skyllakou, K., Kioutsioukis, I., Ciarelli, G., and Pandis, S. N.: “Simulation of the cooking organic aerosol concentration variability in an urban area”, European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2021, online, 19–30 Απριλίου 2021.

Siouti, E., Skyllakou, K., Kioutsioukis, I., Ciarelli, G., and Pandis, S. N.: “Development and application of the SmartAQM high-resolution air quality forecasting system for European urban areas”, 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (ΠΕΣΧΜ13), 2-4 Ιουνίου 2022, Πάτρα.

Siouti, E., Skyllakou, K., Kioutsioukis, I., Patoulias, D., Fouskas, G. and Pandis, S.N.: “Development and application of the SmartAQ high-resolution air quality and source apportionment forecasting system for European urban areas”, International Aerosol Conference (IAC) 2022, 4-9 Σεπτεμβρίου 2022, Αθήνα.