Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής - Παναγιώτης Γιωτάκος

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Mathematical Modeling of Electrocatalytic Layers in High Temperature Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Παναγιώτης Γιωτάκος
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Δευ, 15 Μάιος 2023, Ώρα: 13:00 - 16:00
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: PhD Thesis Defense - Panagiotis Giotakos
Περίληψη (Abstract)

Στη σημερινή σύγχρονη εποχή, η ανάγκη απαλλαγής της παραγωγής ενέργειας από την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα είναι επιτακτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία της ανθρωπότητας. Η ανάπτυξη το 1995 μεμβρανών ηλεκτρολύτη πολυβενζιμιδαζόλης (PBI) με πρόσμιξη φωσφορικού οξέος, επέτρεψε τη λειτουργία κυψελών καυσίμου πολυμερικής ηλεκτρολυτικής μεμβράνης (PEM) σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 100°C. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη των κυψελών καυσίμου με μεμβράνη πολυμερούς ηλεκτρολύτη υψηλής θερμοκρασίας (HT-PEMFC), μιας από τις πιο αποτελεσματικές ηλεκτροχημικές συσκευές για την αποδοτική παραγωγή καθαρής ενέργειας. Έκτοτε, έχουν γίνει εκτεταμένες εργασίες για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των HT-PEMFC για τη βελτίωση της απόδοσης, την επέκταση της διάρκειας ζωής λειτουργίας, τη μείωση του κόστους κατασκευής και κυρίως την ευρύτερη κατανόηση των ηλεκτροχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία.

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η βαθύτερη κατανόηση των ηλεκτροχημικών διεργασιών στο εσωτερικό των καταλυτικών στρωμάτων των δύο ηλεκτροδίων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο καθοδικό ηλεκτρόδιο, όπου λαμβάνει χώρα η αντίδραση αναγωγής οξυγόνου (ORR). Ο μηχανισμός της ORR βρίσκεται στο μικροσκόπιο για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, καθώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εισαγωγή των μεγαλύτερων απωλειών δυναμικού (υπερτάσεων), οι οποίες για να μετριαστούν απαιτούν υψηλές ποσότητες φορτίσεων πλατίνας, του πιο αποδοτικού αλλά και συνάμα του πιο ακριβού καταλύτη.

Για το σκοπό αυτό, η μαθηματική μοντελοποίηση (τόσο αριθμητική όσο και αναλυτική) συνδυάζεται επιτυχώς με δύο μεθόδους ηλεκτροχημικού χαρακτηρισμού: τη μέθοδο χαρακτηρισμού καμπύλης πόλωσης σταθερής κατάστασης (IV) και τη μέθοδο χαρακτηρισμού ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας εμπέδησης (EIS). Διάφορες παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση των HT-PEMFCs μελετώνται με την εφαρμογή της IV-EIS, ωστόσο η κύρια συνεισφορά αυτής της διατριβής προέρχεται από την αποσαφήνιση της βραδείας κινητικής αλλά και της ενεργειακής συμπεριφοράς της ακαθόριστης μέχρι σήμερα ORR. 

Πραγματοποιήσαμε σχολαστικές/λεπτομερείς πειραματικές μετρήσεις σταθερής κατάστασης (IV) και EIS στην περιοχή ενεργοποίησης της κυψελίδας καυσίμου, ελέγχοντας προσεκτικά τις πειραματικές συνθήκες λειτουργίας, προκειμένου να αποφύγουμε τους περιορισμούς μεταφοράς μάζας και την υπερβολική παραγωγή νερού, που θα επηρέαζε σοβαρά τη δομή του καταλυτικού στρώματος της καθόδου (CCL).

Παρατηρώντας πειραματικά ότι η οριακή πυκνότητα ρεύματος του FC ελέγχεται από την κινητική (αντί από τη μεταφορά μάζας), οδηγηθήκαμε στον μηχανισμό διασπαστικής ρόφησης για την ORR,  χρησιμοποιώντας μικροκινητική μοντελοποίηση της αντίδρασης με βάση τη θεωρία μεταβατικής κατάστασης (Transition State Theory) για τις κινητικές σταθερές. Για την αναπαράσταση του CCL χρησιμοποιήθηκε ένα μακρο-ομογενές μοντέλο γραμμής μεταφοράς (Transmission Line Model, TLM) και τόσο η IV όσο και η EIS εξήχθησαν αναλυτικά, (με μόνο δύο κάπως αυθαίρετες παραμέτρους: τον κινητικό παράγοντα συμμετρίας β = 0.5 και την ισόθερμη ρόφησης του Langmuir για τα ενδιάμεσα είδη). 

Καταφέραμε όχι μόνο να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα προσαρμογής (χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Monte Carlo Least Squares Fitting Algorithm που αναπτύξαμε) με τα πειραματικά δεδομένα (IV & EIS), αλλά και να εξάγουμε με επιτυχία τόσο τις κινητικές ιδιότητες της ORR (όπως κινητικές σταθερές, τη χωρητικότητα της διεπιφάνειας, την ιοντική αγωγιμότητα κ.α.) όσο και την ενεργειακή της συμπεριφορά, δηλαδή τις ενέργειες ενεργοποίησης (κινητική) αλλά και τις ελεύθερες ενέργειες των στοιχειωδών βημάτων της αντίδρασης (θερμοδυναμική), γεφυρώνοντας έτσι την απόσταση μεταξύ της ανάλυσης ισορροπίας της Θεωρίας Συναρτησιακού Πυκνότητας (Density Functional Theory, DFT) και της δυναμικής ανάλυσης της ηλεκτροχημικής κινητικής.

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα προσαρμογής αποκάλυψαν ότι: i) όλα τα βήματα αντίδρασης μεταφοράς φορτίου εμφανίζονται κάτω από το ίδιο ημικύκλιο υψηλών συχνοτήτων, που σχετίζεται άμεσα με το Cdl της ηλεκτροχημικής διεπιφάνειας, ενώ το ημικύκλιο χαμηλών συχνοτήτων προέρχεται από την κινητική αδράνεια (Kinetic Inertia) της ORR, ii) τόσο τα φάσματα EIS όσο και η αντίσταση πόλωσης κυριαρχούνται από την εγγενή κινητική αδράνεια της ORR λόγω της ανταγωνιστικής δράσηςτων στοιχειωδών βημάτων της αντίδρασης στις καλύψεις των προσροφημένων ειδών (Oad και OHad), iii) με τη βοήθεια της ανάλυσης Degree of Rate Control (DRC) εντοπίσαμε τη διασπαστική προσρόφηση του O2(g) ως το κύριο ρυθμορυθμιστικό βήμα που ευθύνεται για την εισαγωγή υψηλών κινητικών και θερμοδυναμικών υπερτάσεων της ORR, iv) ο ανεξάρτητος υπολογισμός της πυκνότητας ρεύματος διάσχισης του H2(g) (crossover current density) από την πλευρά της ανόδου ήταν σε άριστη συμφωνία με τις προβλέψεις του μοντέλου μας και απέδειξε ότι είναι αυτή που ευθύνεται αποκλειστικά για την απόκλιση του πειραματικού δυναμικού ανοικτού κυκλώματος από τη θερμοδυναμική τιμή του κατά Nernst. 

Τέλος, οι συμβολές της παρούσας διατριβής όχι μόνο εμπλουτίζουν τη λιγοστή βιβλιογραφία για την επιτυχή εξαγωγή κινητικών και ενεργειακών πληροφοριών μιας πραγματικής κυψέλης HT-PEMFC, αλλά παρέχουν επίσης έναν οδηγό, μια μεθοδολογία για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση ηλεκτροκαταλυτών για ηλεκτροχημικές αντιδράσεις πολλαπλών βημάτων.
 

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Ο Παναγιώτης Γιωτάκος αποφοίτησε το 2010 με Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου εκπόνησε την εργασία με τίτλο «Σχεδιασμός Μικροκυματικού Ενισχυτή Υψηλής Ισχύος Τάξης F». Είναι επίσης κάτοχος δεύτερου Μεταπτυχιακού Διπλώματος με αντικείμενο τις Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου εκπόνησε την εργασία με τίτλο «Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη, μια βιβλιογραφική επισκόπηση». Το 2013 εγγράφηκε αρχικά στο ΠΜΣ του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για την απόκτηση τίτλου Διδακτορικού Διπλώματος αλλά ξεκίνησε τις διδακτορικές σπουδές του το 2014, όπου εντάχθηκε στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ηλεκτροχημικών Διεργασιών του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ), με σκοπό την εκπόνηση της Διδακτορικής του Διατριβής με θέμα την Μαθηματική Μοντελοποίηση Ηλεκτροκαταλυτικών Στρωμάτων σε Κυψέλες Καυσίμου Υψηλής Θερμοκρασίας με Μεμβράνη Πολυμερούς Ηλεκτρολύτη (Mathematical Modeling of Electrocatalytic Layers in High Temperature Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells) υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Ερευνών toy ITE Δρ. Στυλιανού Νεοφυτίδη. Καθ’ όλη την πορεία του έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από έξι ερευνητικά έργα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά) όπου και λάμβανε χρηματοδότηση ως μεταπτυχιακός υπότροφος. Έχει συμμετάσχει ενεργά στην συγγραφή τριών ερευνητικών προτάσεων (δύο εθνικών και ενός ευρωπαϊκού ERC προγράμματος). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την μελέτη των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων, την κατάλυση, τις τεχνολογίες υδρογόνου, τις κυψέλες καυσίμου Fuel Cells, τις μπαταρίες LIBs αλλά και τη Μαθηματική Μοντελοποίηση Διεργασιών. 

Δημοσιεύσεις

 • Unraveling the elusive oxygen reduction reaction electrokinetics and energetics in PEM fuel cells
  Electrochimica Acta
  2023-01 | Journal article
  DOI: 10.1016/j.electacta.2022.141591
  CONTRIBUTORS: Dimitrios-Panagiotis Argyropoulos; George Zardalidis; P.I. Giotakos; Maria Daletou; Filippos Farmakis
   
 • Study of the Role of Void and Residual Silicon Dioxide on the Electrochemical Performance of Silicon Nanoparticles Encapsulated by Graphene
  Nanomaterials
  2021-10-27 | journal-article
  DOI: 10.3390/nano11112864
  CONTRIBUTORS: P.I. Giotakos; S.G. Neophytides
   
 • Two-Layer Genetic Algorithm for the Charge Scheduling of Electric Vehicles
  2020 22nd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'20 ECCE Europe)
  2020-09 | Conference paper
  DOI: 10.23919/epe20ecceeurope43536.2020.9215685
  CONTRIBUTORS: Nikolaos T. Milas; Dimitris A. Mourtzis; P.I. Giotakos; Emmanuel C. Tatakis
   
 • Physical modeling of the electrochemical impedance spectra for the O2 reduction reaction in HTPEM fuel cells’ cathodic electrochemical interface
  Electrochimica Acta
  2018-12 | Journal article
  DOI: 10.1016/j.electacta.2018.08.141
  Part of ISSN: 0013-4686
  CONTRIBUTORS: P.I. Giotakos; S.G. Neophytides
   
 • Simulation of HT-PEMFC AC Impedance Spectra: Relaxation Impedance and Identification of Oxygen Reduction Reaction Mechanism
  ECS Meeting Abstracts
  2017-09-01 | Journal article
  DOI: 10.1149/MA2017-02/32/1355
  CONTRIBUTORS: P.I. Giotakos; S.G. Neophytides
   
 • Dynamic Modeling for the Simulation of AC Spectra for HT-PEMFC
  ECS Meeting Abstracts
  2017-09-01 | Journal article
  DOI: 10.1149/MA2015-02/37/1291
  CONTRIBUTORS: P.I. Giotakos; S.G. Neophytides

Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες (Προφορικές Παρουσιάσεις):