Η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. 172/29.7.2020 έκτακτη συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  13 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3899/25.10.2019, τ. Β'), του άρθρου 33 του ν.4009/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του ν.4485/2017, καθόρισε την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ως εξής:

---- Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 28.08.2020 – 25.09.2020
---- Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 05.10.2020
---- Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 15.01.2021
---- Εξετάσεις  χειμερινού εξαμήνου 25.01.2021 - 12.02.2021
---- Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 22.02.2021
---- Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 04.06.2021
---- Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 14.06.2021 - 02.07.2021