Department Department Department Department Department Department Department

Θέση μεταδιδάκτορα στο Εργ. Χημικών Διεργασιών & Ηλεκτροχημείας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2013

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροχημική ενίσχυση της κατάλυσης για την υδρογόνωση του CO2 σε χρήσιμα καύσιμα και χημικά προϊόντα », με κωδικό 467 που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»  του Επιχερησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Κωνσταντίνο Βαγενά του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου τα κάτωθι

Μελέτη της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης της κατάλυσης για την υδρογόνωση του CO2 σε χρήσιμα καύσιμα και χημικά προϊόντα χρησιμοποιώντας υποστηριγμένους μεταλλικούς καταλύτες” (Ενότητες Εργασίας  1,2,4,5,7,8) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, για 24 ανθρωπομήνες και όχι πέραν της λήξης του, ήτοι 12/09/2015.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις : Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Διδακτορικό Δίπλωμα στη γνωστική περιοχή της επιστήμης του Χημικού Μηχανικού, Χημικού, ή Επιστήμης των Υλικών  με ειδίκευση σε Καταλυτικές και/ή Ηλεκτροκαταλυτικές Διεργασίες καθώς και εμπειρία / συμμετοχή σε εκτέλεση εργαστηριακών μελετών, επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και συγγραφή αναφορών προόδου στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.
 
Επαγγελματική δραστηριότητα - εμπειρία: Να υπάρχει εμπειρία σε ερευνητικό φορέα με αντικείμενο παραπλήσιο αυτού του έργου.
 
Άλλες προϋποθέσεις - κριτήρια:  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 
Ειδικότερα, οι μεταδιδάκτορες ερευνητές επιλέγονται από τον ΚΕ χωρίς περιορισμούς εθνικότητας, με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας και υπό τους παρακάτω τυπικούς περιορισμούς:
α) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
β) Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος  που θα αμείβονται από το έργο θα πρέπει να απασχολούνται σε αυτό υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν θα πρέπει να κατέχουν άλλη θέση).
 
Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου  Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στον καθ. Κωνσταντίνο Βαγενά, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

  1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Τίτλοι σπουδών
  4. Μια τουλάχιστον συστατική επιστολή
  5. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
  6. Αποδείξεις καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας  διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.
 
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθ. Κωνσταντίνο Βαγενά (τηλέφωνο 2610-997269, e-mail: cgvayenas@upatras.gr), Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών.

Attached Files: ProkiriksiMetadidaktora.doc