Department Department Department Department Department Department Department

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.10.2013

ΕΡΓΟ:  Ανάπτυξη κελιού καυσίμου τύπου πολυμερικής μεμβράνης (PEMFC) χαμηλού κόστους, βασιζόμενο σε καινοτόμους ηλεκτρoκαταλύτες χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε Pt.
Κωδικός: 12 CHN 269

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ.      
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου: Ανάπτυξη κελιού καυσίμου τύπου πολυμερικής μεμβράνης (PEMFC) χαμηλού κόστους, βασιζόμενο σε καινοτόμους ηλεκτρoκαταλύτες χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε Pt. που υλοποιείται στο Πλαίσιο της  Δράσης «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες» του Επιχερησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή  Καθηγητή  Δημήτρη Κονταρίδη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών   του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση  τα κάτωθι:

Επιλογή και σχεδιασμός κατάλληλων καταλυτικών συστημάτων των ηλεκτροδίων της ανόδου και της καθόδου
Παρασκευή και ανάλυση της δομής των καταλυτικών συστημάτων των ηλεκτροδίων της ανόδου και της καθόδου

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της λήξης του.
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο Χημικού Μηαχανικού
  • Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών
  • Γνώση Αγγλικών. Επίπεδο Proficiency

 Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ετερογενούς Κατάλυσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Εργαστήριο Εργαστηρίου Ετερογενούς Κατάλυσης, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, διεύθυνση Πανεπιστημιουπολη Ρίο Πάτρας, υπόψιν Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτρη Κονταρίδη ,  εντός 15 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.
Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

  1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Τίτλοι σπουδών

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας  διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.
 
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Εργαστηρίου Ετερογενούς Κατάλυσης, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών,  τηλέφωνο 2610-969553, e-mail dimi@chemeng.upatras.gr