Department Department Department Department Department Department Department

Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής

Σας γνωρίζουμε ότι στην αρ. 457/27.11.2012 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ορίστηκαν τα μέλη της ειδικής επταμελούς επιτροπής για την επιλογή-εξέλιξη του κ. Μιχαήλ Κορνάρου, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημικές Διεργασίες ή / και Περιβάλλον», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) και της Κανονιστικής Πράξης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, αρ. Συν. 476/8-3-2012 (ΦΕΚ 1141 τ.Β΄).

Ειδική Επταμελής Επιτροπή

Τακτικά  Μέλη  από τα Μητρώα Εξωτερικών Μελών  

 1. Spyros Svoronos, Professor, University of Florida, Dep. of Chemical Engineering
 2. Νικόλαος Kαλογεράκης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
 3. Απόστολος Βλυσίδης, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Αναπληρωματικά Μέλη από τα Μητρώα Εξωτερικών Μελών  

 1. Spyros G. Pavlostathis, Professor, Georgia Institute of Technology, School of Civil and Environmental Engineering, Atlanta, U.S.A.
 2. Αναστάσιος Ζουμπούλης, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήματος Χημείας.
 3. Γεράσιμος Λυμπεράτος, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Τακτικά  Μέλη  από τα Μητρώα Εσωτερικών Μελών  

 1. Σπυρίδων Πανδής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 2. Ιωάννης Τσαμόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 3. Σταύρος Παύλου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 4. Γεώργιος Αγγελής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήματος Βιολογίας

 
Αναπληρωματικά Μέλη από τα Μητρώα Εσωτερικών Μελών

 1. Ξενοφών Βερύκιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 2. Πέτρος Κουτσούκος, Καθηγητής  Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 3. Αλέξανδρος Αϊβαζίδης, Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
 4. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

 Δείτε το έγγραφο για την συγκρότηση της 7μελούς