Τα Τμήματα Επιστήμης των Υλικών,  Χημείας, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών”, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α¢). Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, Χημείας, Φυσικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών  αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη φοίτησή τους στο Π.Μ.Σ. εκπονούν πρωτότυπη ερευνητική εργασία (Διπλωματική εργασία), διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα περιορισμένης επιλογής (Π) και μαθήματα επιλογής (Ε), και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πολυμερών. Η διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, γίνεται στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς  σε συνολικά 7 εξαμηνιαία μαθήματα, (τέσσερα (4) στο Α΄ εξάμηνο, και τρία (3) στο Β΄ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική εργασία (πρωτότυπη ερευνητική εργασία) κατά τα Β΄ και Γ΄ εξάμηνα. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 Π.Μ. (ECTS). 45 για τα μαθήματα και 45 για τη διπλωματική εργασία.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται  στο ΔΠΜΣ.