Υπευθυνότητα
Συντονιστής Γ. Αγγελόπουλος (Καθ.) Συγκεκριμένες υπευθυνότητες ανατίθενται από την επιτροπή
Μέλη Δ. Κουζούδης (Αν. Καθ.)
Ε. Κοτταρίδη (ΙΔΑΧ)

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: SocialCare@chemeng.upatras.gr