Σεμινάριο τμήματος - Καθηγητής Ιωάννης Κούκος

Seminar Subject: Τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση βιοδιεργασιών: προκλήσεις & προοπτικές
Event Category: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Speaker Name: Καθηγητής Ιωάννης Κούκος
Speakers Affiliation: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Seminar Room: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Tue, Nov 20 2018, Ώρα: 17:00 - 18:30
Abstract

Στην παρουσίαση αυτή θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην πρόσφατη ιστορία της χημικής/πετροχημικής βιομηχανίας και της χημικής μηχανικής. Η δομή της σύγχρονης χημικής βιομηχανίας είναι το προϊόν των συνθηκών και εξελίξεων που έλαβαν χώρα στις αρχές του 20ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του β' παγκοσμίου πολέμου. Εμφανίζει υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης και βελτιστοποίησης και αποδοτική αξιοποίηση των ορυκτών φυσικών πόρων. Η δομή των βιώσιμων βιοχημικών τεχνολογιών παραγωγής χημικών, καυσίμων και ενέργειας χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος παραγωγής και αμφιλεγόμενα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Οι τεχνολογίες αυτές στηρίζονται στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πρώτων υλών και χρησιμοποιούν ήπιες συνθήκες επεξεργασίας. Η ογκομετρική παραγωγικότητα του υφιστάμενου παραγωγικού εξοπλισμού και βιο-καταλυτών υπολείπεται σημαντικά αυτής των χημικών καταλυτών και παραγωγικού εξοπλισμού. Στο γεγονός αυτό αποδίδονται οι υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις των βιο-τεχνολογικών μεθόδων οι οποίες, όταν συνδυάζονται με προβλήματα στην ανάκτηση των προϊόντων, καθιστούν τις τεχνολογίες ενεργοβόρες, οικονομικά μη ανταγωνιστικές και οριακά φιλικές προς το περιβάλλον.

Στην παρουσίαση θα συνοψιστεί η δραστηριότητα του εργαστηρίου "Σχεδιασμού και βελτιστοποίησης διεργασιών" στην περιοχή αυτή και θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα ερευνητικά αποτελέσματα μέσω αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων και εφαρμογών.

Speakers Short CV

Πλήρη βιογραφικό μπορείτε να βρείτε στη προσωπική ιστοσελίδα του ομιλητή