ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΟΛΩΣΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Κουτσούκος Πέτρος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Corrosion and Materials Protection (CHM_E_Γ5)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Suspensions and Emulsions (CHM_E_Β6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΜΑΣ (AM: 1060030)
Παρατηρήσεις

Οι υδρόφιλοι ενδοφακοί, το βασικό υλικό της κατασκευής των οποίων είναι το πολυμερές ΡΗΕΜΑ, υπόκεινται σε θόλωση, η οποία σύμφωνα με κλινικά ευρήματα οφείλεται στην εναπόθεση αλάτων του φωσφορικού ασβεστίου, υδροξυαπατίτη (ΗΑΡ) κατά κύριο λόγο, στην επιφάνεια των ενδοφακών, στο εσωτερικό τους ή και στα δύο. Έχει προταθεί ότι ο μηχανισμός δια του οποίου λαμβάνει χώρα η ασβεστοποίηση, οφείλεται στην παρουσία δραστικών ομάδων -ΟΗ στο  ΡΗΕΜΑ, οι οποίες λόγω του ιοντισμού τους σε φυσιολογικές τιμές pH είναι δυνατό μέσω του σχηματισμού επιφανειακών συμπλόκων με τα ιόντα Ca2+ να δημιουργήσουν τα απαραίτητα ενεργά κέντρα για την πυρηνογένεση και την εν συνεχεία κρυσταλλική ανάπτυξη του ΗΑΡ.  Στην παρούσα εργασία, ελέγχεται το προτεινόμενο μοντέλο βάσει της υπόθεσης, ότι οι υδρόφιλοι ενδοφακοί έχουν επιφανειακό φορτίο, το οποίο καθορίζεται από την οξεοβασική συμπεριφορά των ομάδων -ΟΗ του ΡΗΕΜΑ.  Το δυναμικό της επιφάνειας υδρόφιλων ενδοφακών, μετρείται με τη μέθοδο της μέτρησης του δυναμικού ροής (streaming potential).  Από τις μετρήσεις αυτές, υπολογίζεται η τιμη του δυναμικού ζ των υδρόφιλων ενδοφακών τόσο συναρτήσει της τροποτης συγκέντρωσης αδρανούς ηλεκτρολύτη, όσο και της τιμής του pH, η οποία καθορίζει και το βαθμό διάστασης των υδροξυλομάδων.  Επίσης,  εξετάζεται η επίπτωση του σχηματισμού εναποθέσεων ΗΑΡ στην επιφάνεια των ενδοφακών καθώς και της τροποιποίησης της επιφανείας τους με οξείδιο του γραφενίου και με ανηγμένο οξείδιο του γραφενίου.