Συνοπτικό Διάγραμμα Διαδικασιών για την Απόκτηση Δ.Δ.

Posted on

 

1.Αίτηση προς τη Γραμματεία

Application to the secretary office

Κατάθεση την αίτησης προς τη Γραμματεία του Τμήματος

Application submission to the secretary office

 Δ10: ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Application document

2. Κατάθεση Εντύπων Διδακτορικής Διατριβής

Documents to be submitted for Doctorate Thesis

Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος

The following documents must be submitted to the Department’s secretary office:

  • Ένα (1) αντίτυπο της Διδακτορικής Διατριβής που εγκρίθηκε, σε δερματόδετο χρώματος βυσσινί.
  • One (1) copy of the approved Doctorate Thesis, in leather bound cover, colored burgundy red.
  • Δύο (2) αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής που εγκρίθηκε, (σε απλό εξώφυλλο).
  • Two (2) copies of the approved Doctorate Thesis in soft cover.
  • Τρία (3) αντίτυπα της 15-σέλιδης αυτοτελούς σύνοψης της Διδακτορικής Διατριβής (συνοδεύουν την Δ.Δ).
  • Three (2) copies of a 15-page standalone synopsis of the Doctorate Thesis (in support of the D.T.).
  • Δύο (2) αντίγραφα της Διδακτορικής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD) PDF.
  • Two (2) copies of the Doctorate Thesis in electronic format (in CD, preferably in PDF).
  • Ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο (σε CD) της 15-σέλιδης αυτοτελούς σύνοψης σε μορφή κειμένου Word (για τον Συντονιστή της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών).
  • One (1) electronic copy (in CD) of the standalone 15-page synopsis in Word format (for the administrator of the committee of Postgraduate studies).

3. Κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής στη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης

3. Submission of the Doctorate Thesis to the Library and the Information Services Department.

Κατάθεση σε έντυπη μορφή (όχι δερματόδετο) την Διδακτορικής Διατριβής με πλήρη στοιχεία (τίτλος, όνομα, όνομα επιβλέποντα καθηγητή και εξεταστών, κοκ)  και ηλεκτρονικά, μέσα από το Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής (http://nemertes.lis.upatras.gr). Η πρόσβαση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής γίνεται με τα αναγνωριστικά στοιχεία που παρέχει το Κέντρο Δικτύων (Εναλλακτικά με προσωπική ταυτοποίηση). Αφού καταθέσετε την Δ.Δ στη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, προσκομίζετε στη Γραμματεία του Τμήματος τη βεβαίωση κατάθεσης που θα σας δώσουν.

Submission of the Doctorate Thesis in hardcopy (but not leather-covered) with full details (title, name, name of supervisor and evaluation committee, etc.) and in electronic format, through the institutional repository Nemertes (http://nemertes.lis.upatras.gr). Access to Nemertes is granted with credentials provided by the University Network Services (or by personal identification). After submission of the Doctoral Thesis to the Library and Information Center, you will be provided with a receipt of successful submission which must be sent to the department’s secretary office.

Πληροφορίες: Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών, 2oς όροφος της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, κ. Δέσποινα Γκόγκου, 2610 969626, gkogkou@upatras.gr
Οδηγίες για την κατάθεση θα βρείτε εδώ  http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/help/submit.html

Information: Users support unit, 2nd floor, Library and Information Center, Ms Despoina Gkogkou, 261096926, gkogkou@upatras.gr

Submission guidelines can be found here:

  http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/help/submit.html

4. Τακτοποίηση Εκκρεμοτήτων

4. Additional tasks

Παράδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) ή σε περίπτωση απώλειας, δήλωση απώλειας/κλοπής που έχει υποβληθεί σε αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Hand in your student’s identification card or in case of loss, submit a loss/theft declaration form,  from any public authority.

Παράδοση Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (στην περίπτωση που έχει εκδοθεί)

Hand in the Healthcare booklet (in case there is one).

Παράδοση βιβλίων τα οποία έχετε δανειστεί από την κεντρική βιβλιοθήκη ή την βιβλιοθήκη του Τμήματος

Return any books you have borrowed from the main or departmental library.

Τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων με την Φοιτητική Μέριμνα

Settle any pending issues with the Student services unit.

Παράδοση της Κάρτας Ελέγχου Πρόσβασης του Τμήματος

Hand in the entrance card to access the building other premises of the department.

5. Όροι Συγγραφής & Δημοσιοποίησης

5. Terms of writing and publishing

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τους όρους Συγγραφής & Δημοσιοποίησης της Διδακτορικής Διατριβής.

Affirmation regarding the terms of writing and publishing of the Doctoral Thesis.

6. Εκτύπωση Διδακτορικής Διατριβής

6. Printing the Doctoral Thesis

Η εκτύπωση της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να γίνει από το Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμπληρώνετε το παρακάτω έντυπο και το καταθέτετε στο Εκτυπωτικό Κέντρο.

Printing of the Doctoral Thesis can be done at the Printing Center of the University of Patras. You should fill in the following document and submit it to the Printing Center.

Έντυπο Εκτύπωσης Διδακτορικής Διατριβής

Application form to print doctoral thesis

Η κατάθεση των Δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από κάποιον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (Έντυπο Εξουσιοδότησης)

Αίτηση Εγγραφής στο Δίκτυο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών
(για την εγγραφή στο δίκτυο αποφοίτων του τμήματος πατήστε εδώ)

 

The submission of the documents can be completed by the person responsible or by a legally authorized representative (authorization document).

 

Application to join the Alumni Network of the University of Patras

(to join the Alumni Network of the department click here)