Προκήρυξη Θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή / Αναπλ. Καθηγητή / Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσικοχημεία - Φασματοσκοπία"

Posted on
Τομέας
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
APP39579 (Καθηγητής), ΑΡΡ39582 (Αναπληρωτής Καθηγητής), ΑΡΡ39587 (Επίκουρος Καθηγητής)
Vacancy Submission Start
Vacancies Submission End
Γνωστικό Αντικείμενο

Πειραματική Φυσικοχημεία - Φασματοσκοπία. Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές:

  • Μοριακή φασματοσκοπία για μελέτη δομής ή/και δυναμικής υλικών (μακροσκοπικές φυσικοχημικές ιδιότητες, θερμοδυναμικές ιδιότητες). 
  • Δονητική φασματοσκοπία σε συνθήκες σταθερής και δυναμικής (time-resolved) κατάστασης, ακουστική φασματοσκοπία, φασματοσκοπικές τεχνικές αποκατάστασης (relaxation) 
  • Εφαρμοσμένες μέθοδοι μοριακής φασματοσκοπίας ή/και φασματοσκοπίας ακτίνων Χ για χαρακτηρισμό δομικών και ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων υλικών 
  • In situ & operando φασματοσκοπία για χαρακτηρισμό λειτουργικών υλικών σε εφαρμογές χημικής μηχανικής
  • Μελέτη μηχανισμών, όπως μεταφορά πρωτονίων, διαμορφωτικές αλλαγές, τμηματικές κινήσεις Πολυμερικών αλυσίδων, μηχανισμοί  συσσωμάτωσης, συμπλοκοποίηση, μηχανισμοί αυτο-οργάνωσης.

 

Λεπτομέρειες: 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Καθηγητή: APP39579

https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/39579

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ39582

https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/39582

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ39587

https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/39587

 

 

Attached Files