Προκήρυξη Θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή / Αναπλ. Καθηγητή / Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύνθετων/νανοσύνθετων υλικών"

Posted on
Τομέας
Materials Science and Technology
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
APP40268 (Καθηγητής), ΑΡΡ40271 (Αναπληρωτής Καθηγητής), ΑΡΡ40274 (Επίκουρος Καθηγητής)
Vacancy Submission Start
Vacancies Submission End
Γνωστικό Αντικείμενο

Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύνθετων/νανοσύνθετων υλικών. 

Πειραματική μελέτη, σύνθεση, εφαρμογή και  βελτιστοποίηση διεργασιών παρασκευής σύνθετων / νανοσύνθετων υλικών 

Η θέση κατά προτίμηση να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία: 

  • Μελέτη δομής, φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων και συσχέτιση με τις παραμέτρους παρασκευής.

  • Σχεδιασμός νέων ανακυκλώσιμων-βιώσιμων σύνθετων/νανοσύνθετων υλικών 

  • Σύνθεση, μελέτη, τροποποίηση και χαρακτηρισμός νέων μέσων ενίσχυσης για βελτίωση λειτουργικότητας

Λεπτομέρειες:

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Καθηγητή: APP40268
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40268

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ40271
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40271

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ40274
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40274

 

Attached Files