Τριάντα (30) Νέες Θέσεις για Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, πάρα πολλές εκ των οποίων με Υποτροφία, για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος (2022-2023)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 (φθινοπωρινό εξάμηνο) τριάντα (30) νέες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.). Πάρα πολλές από αυτές τις θέσεις συνοδεύονται από υποτροφία από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, με τη διάρκειά τους να κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη.

Οι Υ.Δ. που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν προχωρημένα μαθήματα υψηλού επιπέδου στο πεδίο της Χημικής Μηχανικής εμβαθύνοντας ουσιαστικά σε αυτό και να εκπονήσουν πρωτότυπο ερευνητικό έργο σ’ ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον.

Οι νέες Διδακτορικές Θέσεις καλύπτουν τις παρακάτω ερευνητικές περιοχές:

 1. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή
 2. Κατάλυση, ενέργεια και ηλεκτροχημικές διεργασίες
 3. Φαινόμενα μεταφοράς και φυσικές διεργασίες
 4. Τεχνολογίες πλάσματος και νανοτεχνολογία
 5. Νέα υλικά και επιφάνειες
 6. Βιοκαταλύτες, βιοτεχνολογία και περιβάλλον
 7. Θεωρία, μαθηματική μοντελοποίηση, μοριακή προσομοίωση και σχεδιασμός υλικών και διεργασιών

Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών θα διατίθενται επιπλέον χρήματα για τη συμμετοχή των Υ.Δ. σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από διπλωµατούχους και πτυχιούχους όλων των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των Σχολών των Θετικών Επιστηµών. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να θέσουν φοιτητές των παραπάνω Τμημάτων και Σχολών που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται  στο εγχειρίδιο χρήσης εντός της προθεσμίας υποβολής, μαζί και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
 2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου (εφόσον υπάρχει)
 4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
 5. Πιστοποιητικά αναλυτικών βαθμολογιών
 6. Τρεις συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
 7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 8. Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την εισαγωγή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λπ.).
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Η επιλογή των Υ.Δ. θα γίνει μέσω συνέντευξης, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος  ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: phd-studies@chemeng.upatras.gr ή στην secretary@chemeng.upatras.gr.

 

Πληροφορίες: www.chemeng.upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Οδός Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη

GR 265 04 Πάτρα

Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή, τηλ: +30 2610969500, ή στα τηλ.: +30 2610969501-3

Fax: +30 2610 969532

E-mail: phd-studies@chemeng.upatras.gr, secretary@chemeng.upatras.gr

 

Πάτρα, Μάιος 2022

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Δημήτρης Βαγενάς