Τριάντα (30) Νέες Θέσεις για Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 (χειμερινό εξάμηνο)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εισαγωγής τριάντα (30) υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (φθινοπωρινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημική Μηχανική, τριάντα (30) Υποψήφιων Διδακτόρων.

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), εφόσον υφίσταται σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων σε κάθε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που έχει αναλάβει την υποστήριξη του προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και την αξιολόγηση των υποψηφίων που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του  τίτλου σπουδών τους προσκομίζεται πριν  από  την  ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Το αντικείμενο των διδακτορικών διατριβών θα καλύπτει μια από τις παρακάτω ερευνητικές περιοχές:

 1. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή
 2. Κατάλυση, ενέργεια και ηλεκτροχημικές διεργασίες
 3. Φαινόμενα μεταφοράς και φυσικές διεργασίες
 4. Τεχνολογίες πλάσματος και νανοτεχνολογία
 5. Νέα υλικά και επιφάνειες
 6. Βιοκαταλύτες, βιοτεχνολογία και περιβάλλον
 7. Θεωρία, μαθηματική μοντελοποίηση, μοριακή προσομοίωση και σχεδιασμός υλικών και διεργασιών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε έναν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων και να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Μαϊου 2023 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
 2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.
 4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 5. Πιστοποιητικά Αναλυτικών βαθμολογιών
 6. Τρεις συστατικές επιστολές 
 7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 8. Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την εισαγωγή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λπ.).
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα με τα στοιχεία των υποψηφίων και την πρότασή της.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Μετά την αποδοχή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του τμήματος και πριν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 92, παρ. 2 του Ν. 4957/2022, αίτηση εγγραφής που θα περιλαμβάνει: α) προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, β) σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή, γ) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της Ελληνικής, δ) προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται  στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πληροφορίες: www.chemeng.upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, GR 265 04 Πατρα
Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή, τηλ: +30 2610969500, ή στα τηλ.: +30 2610969501-3 
Fax: +30 2610 969532, E-mail: phd-studies@chemeng.upatras.gr, chemengsecr@upatras.gr