Τριάντα (30) Νέες Θέσεις για Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 (χειμερινό εξάμηνο)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εισαγωγής τριάντα (30) υποψηφίων διδακτόρων

 

Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 τριάντα (30) νέες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), πάρα πολλές εκ των οποίων συνοδεύονται από υποτροφία, στις παρακάτω περιοχές: 

 • Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή
 • Κατάλυση, ενέργεια και ηλεκτροχημικές διεργασίες
 • Φαινόμενα μεταφοράς και φυσικές διεργασίες
 • Τεχνολογίες πλάσματος και νανοτεχνολογία
 • Νέα υλικά και επιφάνειες
 • Βιοκαταλύτες, βιοτεχνολογία, περιβάλλον
 • Σχεδιασμός, δυναμική, ρύθμιση και βελτιστοποίηση διεργασιών
 • Θεωρία, μαθηματική μοντελοποίηση, προσομοίωση υλικών σε πολλαπλές κλίμακες

Οι υποτροφίες παρέχονται μέσω ερευνητικών προγραµµάτων και η διάρκειά τους είναι από 3 έως 5 έτη. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών θα διατίθενται επιπρόσθετα χρήματα για συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Οι Υ.Δ. θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν προχωρημένα μαθήματα και να εκπονήσουν ερευνητικό έργο πολύ υψηλού επιπέδου σ’ ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη καθηγητών και ερευνητών παγκοσμίου κύρους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Αίτηση δύναται να υποβάλλουν τελειόφοιτοι/διπλωματούχοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο Ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας των διδακτορικών σπουδών τους. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς τη Συνέλευση του Τμήματος, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024, μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm τα εξής:

 1. Σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος) στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή με: i) τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, ii) τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και iii) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής.

 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών.

 4. Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.

 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα, ii) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, iii) περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.), ή διπλωματικής εργασίας (για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).

 6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.

 7. Τουλάχιστον τρείς (3) συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος) (οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου).

 8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί άλλη διδακτορική διατριβή παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο.

 10. Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας εάν υπάρχουν.

 11. Οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την πρόσκληση και την κείμενη νομοθεσία. Επιπροσθέτως ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του.

 12. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η τελική επιλογή των Υ.Δ. πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Πληροφορίες

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, GR 265 04 Πατρα
Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή, τηλ: +30 2610969500, ή στα τηλ.: +30 2610969501-3 
E-mail: phd-studies@chemeng.upatras.gr, chemengsecr@upatras.gr