μήμα Χημικών Μηχανικών
 • ΦΕΚ 271/1977 ΠΔ Ίδρυση Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 • ΦΕΚ 297/2001 ΥΑ Σύσταση Τομέων
 • ΦΕΚ 95/2002 ΠΔ Ίδρυση και Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
 • ΦΕΚ 2557/2014 Αντικατάσταση Υπουργικής Απόφασης (Ισχύον Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)
 • ΦΕΚ 2003/1999 Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης
 • ΦΕΚ 1073/1998 Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης
 • ΦΕΚ 738/1997 Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης
 • ΦΕΚ 562/1995 Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης
 • ΦΕΚ 870/1993 Υπουργική Απόφαση
Διασφάλιση Ποότητας
 • Ν. 3374/2005 Διασφάλιση Ποιότητας στα ΑΕΙ
Έρευνα
 • Ν. 4310/2014 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Λειτουργία των ΑΕΙ
 • Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-8-2012 τ. Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.».
 • Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ. Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
 • Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 160 (ΦΕΚ 220/3-11-2008) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.»
 • Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20-3-2007 τ. Α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεταρρύθμιση του Ν. 1268/1982.
 • Ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30-1-1997 τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (αυτονομία Τμημάτων).
 • Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ. Α') «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
 • Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16-7-82 τ. Α') «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πανεπιστημίου Πατρών
 • Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 63557/Β1 (ΦΕΚ 1062/14-7-2004 τ. Β') «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών»
 • Υπουργική Απόφαση 2581/1-4-1993 (ΦΕΚ 530/15-7-1993 τ. Β') «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Υπογραφής Εγγράφων στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών, Γραμματείς Σχολών και Κοσμητειών και Γραμματείς Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών»