Οι δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών καλύπτουν ένα σχετικά ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών όπως:

 • η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, η επιστήμη επιφανειών και τα πορώδη μέσα
 • η ετερογενής κατάλυση και η ηλεκτροχημεία
 • η ενέργεια και το περιβάλλον
 • οι διεργασίες (φυσικές, χημικές και βιοχημικές) και τα φαινόμενα μεταφοράς που λαμβάνουν χώρα σε αυτές
 • η προσομοίωση, βελτιστοποίηση, και ρύθμιση αυτών των διεργασιών

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί τα τελευταία έτη στην προαγωγή της έρευνας σε σύγχρονους τομείς της Χημικής Μηχανικής όπως:

 • η νανοτεχνολογία, τα νανοδομημένα υλικά και ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός τους
 • οι κυψέλες καυσίμων, οι ηλιακές κυψέλες και τα προηγμένα ενεργειακά συστήματα
 • η περιβαλλοντική χημική μηχανική
 • η βιολογική μηχανική και η βιολογία συστημάτων
 • τα πολυ-λειτουργικά πολυμερή
 • η μοντελοποίηση και η υπολογιστική επιστήμη των υλικών

Το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να ενισχύσει τις παραπάνω περιοχές δίνοντας έμφαση στην διεπιστημονικότητα, μετά από συστηματική παρακολούθηση και μελέτη των εξελίξεων στις θετικές επιστήμες σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες να προσελκύσει μερικούς από τους πιο ελπιδοφόρους νέους Έλληνες Χημικούς Μηχανικούς, από άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, είτε από το εξωτερικό είτε από την Ελλάδα.

Συνοπτικά, η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος έχει ως κύριους στόχους:

 1. τη στήριξη και προώθηση τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, ακολουθώντας τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις,
 2. τη συνεισφορά στην καλύτερη εκπαίδευση των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών,
 3. τη συνέργεια ως αποτέλεσμα συνεργασιών με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς,
 4. τη συμβολή στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας αλλά και της χώρας γενικότερα,
 5. την ενίσχυση της σύνδεσης και της συνεργασίας με τη βιομηχανία εντός και εκτός Ελλάδας,
 6. την ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών παραγωγής και προϊόντων,
 7. την ενθάρρυνση και ενίσχυση της δημιουργίας τεχνοβλαστών.