Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Μπαλής Νίκος

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: nmpalis@upatras.gr

Φαρσάρη Εργίνα

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: efarsari@chemeng.upatras.gr