Διοικητικές Πράξεις
Γενική Συνέλευση Τμήματος
Ημερομηνία Αριθμός Γεν. Συνέλευσης Πράξη
05/12/2017 ΓΣ 561 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη               
19/12/2017 ΓΣ 562 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
16/01/2018 ΓΣ 563 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
23/01/2018 ΓΣ 564 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
06/02/2018 ΓΣ 565 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
13/02/2018 ΓΣ 566 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
06/03/2018 ΓΣ 567 πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
17/04/2018 ΓΣ 568 πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
08/05/2018 ΓΣ 569 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
05/06/2018 ΓΣ 570 πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
19/06/2018 ΓΣ 571 πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
03/07/2018 ΓΣ 572 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
27/07/2018 ΓΣ 573 πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
11/09/2018 ΓΣ 574 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
02/10/2018 ΓΣ 575 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
02/10/2018 ΓΣ 575 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη (Ορθή Επανάληψη)
06/11/2018 ΓΣ 576 πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη 
14/01/2020 ΓΣ 597 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
04/02/2020 ΓΣ 598 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
18/02/2020 ΓΣ 599 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
03/3/02020 ΓΣ 600 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
18/03/2020 ΓΣ 601 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
07/04/2020 ΓΣ 602 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
14/04/2020 ΓΣ 603 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
05/05/2020 ΓΣ 604 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
12/05/2020 ΓΣ 605 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
22/05/2020 ΓΣ 606 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
02/06/2020 ΓΣ 607 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
07/07/2020 ΓΣ 608 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
04/08/2020 ΓΣ 609 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
08/09/2020 ΓΣ 610 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
05/10/2020 ΓΣ 611 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
3/11/2020 ΓΣ 612 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
13/11/2020 ΓΣ 613 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη  
25/11/2020 ΓΣ 614 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
18/12/2020 ΓΣ 615 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
12/01/2021 ΓΣ 616 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
02/02/2021 ΓΣ 617 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
23/02/2021 ΓΣ 618 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
23/03/2021 ΓΣ 619 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
06/04/2021 ΓΣ 620 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
11/05/2021 ΓΣ 621 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
01/06/2021 ΓΣ 622 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
06/07/2021 ΓΣ 623 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
03/08/2021 ΓΣ 624 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
14/09/2021 ΓΣ 625 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
05/10/2021 ΓΣ 626 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
02/11/2021 ΓΣ 627 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
09/11/2021 ΓΣ 628 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
07/12/2021 ΓΣ 629 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
11/01/2022 ΓΣ 630 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
20/01/2022 ΓΣ 631 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
01/02/2022 ΓΣ 632 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
01/03/2022 ΓΣ 633 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
22/03/2022 Γ.Σ.634 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
05/04/2022 Γ.Σ.635 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
03/05/2022 Γ.Σ.636 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη

Θέμα 6 - Απόσπασμα Πρακτικού

17/05/2022 Γ.Σ.637 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
07/06/2022 Γ.Σ.638 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
14/06/2022 Γ.Σ.639 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
12/07/2022 Γ.Σ.640 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
13/09/2022 Γ.Σ.641 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
04/10/2022 Γ.Σ.642 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
08/11/2022 Γ.Σ.643 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
22/11/2022 Γ.Σ.644 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
13/12/2022 Γ.Σ.645 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
10/1/2023 Γ.Σ.646 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
24/1/2023 Γ.Σ.647 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
07/2/2023 Γ.Σ.648 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
07/03/2023 Γ.Σ.649 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
04/04/2023 Γ.Σ.650 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
16/05/2023 Γ.Σ.651 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
06/06/2023 Γ.Σ.652 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
20/06/2023 Γ.Σ.653 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
04/07/2023 Γ.Σ.654 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
05/09/2023 Γ.Σ.655 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
10/10/2023 Γ.Σ.656 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
02/11/2023 Γ.Σ.657 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
07/11/2023 Γ.Σ.658 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
05/12/2023 Γ.Σ.659 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
24/01/2024 Γ.Σ.661 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
13/02/2024 Γ.Σ.662 Πρόσκληση και ημερήσια Διάταξη
Ημερομηνία Αριθμός  Συνέλευσης Πράξη
14/12/2017 1 Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση Συνέλευσης του Τομέα Α' ΤΧΜ/ΠΠ              
30/04/2018 2 Πρόσκληση για την Συνεδρίαση Συνέλευσης του Τομέα Α ΤΧΜ/ΠΠ
04/05/2018 1 Πρόσκληση για την Συνεδρίαση Συνέλευσης Τομέα Β ΤΧΜ/ΠΠ
3/5/2018 1 πρόσκληση για την Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τομέα Γ΄ ΤΧΜ/ΠΠ
20/11/2018 3 Πρόσκληση για την Συνεδρίαση Συνέλευσης Τομέα Α΄ ΤΧΜ/ΠΠ
Κοινές Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης & Εκλεκτορικών Σωμάτων
Ημερομηνία Πράξη
20/12/2017 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένες Φυσικοχημικές Μέθοδοι και διεργασίες"
29/03/2018 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Περιβαλλοντικών Διεργασιών με έμφαση στην Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων»
13/06/2018 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος_14.06.2018_για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Καθηγητή ΤΧΜ.ΠΠ (APP.4364) με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση και Οικονομική Ανάλυση Διεργασιών».
14/06/2018 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος_13.06.2018_για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Καθηγητή ΤΧΜ.ΠΠ (APP.4366) με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες Διαχωρισμού στις Τεχνολογίες Σωματιδίων».
14/11/2018 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος_14.11.2018_για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή Καθηγητή ΑΡΡ.5672 ΤΧΜ.ΠΠ
15/11/2018 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος_15.11.2018_για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ΑΡΡ.5667 ΤΧΜ.ΠΠ
21/11/2018 Πρόσκληση σε κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος_21.11.2018_για τη εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ΑΡΡ.7303 ΤΧΜ.ΠΠ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Ημερομηνία Αριθμός Συνεδρίασης Πράξη                                                                                                              
02/02/2018 ΔΣ 1 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη