Θέσεις Εργασίας

 
Το εργαστήριο Βιομοριακής Δυναμικής και Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προκηρύσει δύο (2) θέσεις για έναν (1) Υποψήφιο Διδάκτορα & ένα (1) Μεταδιδακτορικό Ερευνητή για 23 Μήνες, με δυνατότητα επέκτασης…

 
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 643/08.11.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP.26942 (Aναπλ. Kαθηγητής), APP26945 (Eπικ. Καθηγητής)
Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία: Στοιχεία καυσίμου και Ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές, Μικροροϊκά στοιχεία καυσίμου και ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές ροής, Ηλεκτροχημικοί υπερπυκνωτές,…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP.APP26938 (Aναπλ. Kαθηγητής), APP26941 (Eπικ. Καθηγητής)
Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης έχει ως εξής: Μηχανική ρευστών και Φαινομένων Μεταφοράς θερμότητας και μάζας σε διεργασίες και εφαρμογές της Χημικής Μηχανικής, με έμφαση στη…

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 771ης / 23.06.2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση…

 
2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 144 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας…

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 80 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ & 93 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων…

 
Το UP TITAN Graduate Trainee Program είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξέλιξης 12μήνης διάρκειας που…

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 131 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP.14830 (Kαθηγητής), ΑΡΡ.14831 (Aναπλ. Kαθηγητής), ΑΡΡ.14832 (Eπικ. Καθηγητής)
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Συστημάτων…
Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 14/04/2022, 00:00 (14/04/2022, 00:00 UTC+03:00) Ημερομηνία λήξης υποβολών: 14/06/2022, 23:59 (14/06/2022, 23:59 UTC+03:00)

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP13522
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Γ' Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με γνωστικό αντικείμενο «…

 
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 591/10.09.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 62590/22.07.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 93 συμβάσεων έργου – ιδιωτικών συμφωνητικών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP10965
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Α' Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο…
Υποψήφιοι » Ιωάννης Δημακόπουλος