Θέσεις Εργασίας

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 131 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP.14830 (Kαθηγητής), ΑΡΡ.14831 (Aναπλ. Kαθηγητής), ΑΡΡ.14832 (Eπικ. Καθηγητής)
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Συστημάτων…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP13522
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Γ' Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με γνωστικό αντικείμενο «…

 
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 591/10.09.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 62590/22.07.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 93 συμβάσεων έργου – ιδιωτικών συμφωνητικών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP10965
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Α' Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο…
Υποψήφιοι » Ιωάννης Δημακόπουλος

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP10501
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Α' Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο…
Υποψήφιοι » Παναγιώτης Βαφέας

 
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 579/15.01.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

 
Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (…

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (92) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 5667 (Καθηγητής), ΑΡΡ 5668 (Αν. Καθηγητής), ΑΡΡ 5670 (Επικ. Καθηγητής)
Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές: Ανάλυση και σχεδιασμός Χημικών και Ηλεκτροχημικών διεργασιών. Καταλυτικές διεργασίες σε επιφάνειες στερεών. Θερμοδυναμική ανάλυση χημικών διεργασιών…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 5672 (Αν. Καθηγητής), ΑΡΡ 5673 (Επικ. Καθηγητής)
Πειραματική ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές: Νανο-δομημένα πολυμερικά υλικά (ενδεικτικά «αποκρίσημα» αμφίφιλα συμπολυμερή, πολυμερή για μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών, ενέσιμα…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4364
Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει το Σχεδιασμό Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών και συστημάτων. Το παραπάνω εμπεριέχει την οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των Χημικών…
Υποψήφιοι : » Ιωάννης Κούκος

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 4366
Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει Τεχνολογίες σωματιδίων και μέθοδοι διαχωρισμού, σωματιδιακά συστήματα, ροές σωματιδίων σε πορώδη υλικά, διήθηση σωματιδιακών ρύπων…
Υποψήφιοι » Χριστάκης Παρασκευά