Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθμ. 203/19.5.2022 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/Β/25.10.2019), του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6.9.2011), όπως ισχύει, και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/4.8.2017), καθόρισε με σχετική απόφασή της την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο (αρχείο pdf)

---- Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 26.8.2022 – 23.9.2022
---- Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 03.10.2022
---- Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 13.1.2023
---- Εξετάσεις  χειμερινού εξαμήνου 23.1.2023 - 10.2.2023
---- Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 20.2.2023
---- Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2.6.2023
---- Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 12.6.2023 - 30.6.2023

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο (αρχείο pdf)