Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες αξιολόγησης όπως ήδη έχουν θεσπιστεί από την πολιτεία και εφαρμόζονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Παράλληλα το Τμήμα παρακολουθεί συστηματικά και αναλύει κάθε πληροφορία που έχει να κάνει με την ποιότητα του έργου του και προέρχεται από αξιόπιστες ανεξάρτητες πηγές.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Εσωτερική Αξιολόγηση του ΤΧΜ αφορά στην αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου από το ίδιο το Τμήμα σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή του. Σύμφωνα με το Νόμο 3374/2005, η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα, την δε ευθύνη της διαδικασίας έχει η  Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχει συγκροτήσει την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΜΕΑ και Ομάδα Υποστήριξης της ΟΜΕΑ). Η Επιτροπή ασχολείται με την συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων αξιολόγησης του διδακτικού και του ερευνητικού έργου, συντασσει τις εκθέσεις αξιολόγησης, παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών και επίσης παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς αξιολογήσεις/κατατάξεις/διακρίσεις του ΤΧΜ.
 

Δείτε την τρέχουσα 'Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης' για την περίοδο 2008-2013, μαζί με τα συνοδευτικά υλικά, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  • 2013: Στις 25-27 Νοεμβρίου 2013 το Τμήμα επισκέφτηκε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης αποτελούμενη από πέντε έλληνες καθηγητές του εξωτερικού. Τη σχετική Έκθεση μπορείτε να δείτε εδώ.
  • 2004: Το Τμήμα έχει ήδη προχωρήσει το 2004 στην αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του από ανεξάρτητη επιτροπή, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Τη σχετική Έκθεση μπορείτε να δείτε εδώ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ