1.Αίτηση υποψηφίου Μεταπτυχιακού Φοιτητή (ΜΦ)

Δύο (2) φορές το χρόνο: Χειμερινό & Εαρινό Εξάμηνο.

Μ1: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
2.Αίτηση Εγγραφής & Δήλωση Μαθημάτων

Αίτηση Εγγραφής στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ

Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Μ2:

 Μ2: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού & Εαρινού Εξαμήνου σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΜΣ και την παρ. Γ του Εσωτερικού Κανονισμού. https://idp.upnet.gr/idp/Authn/UserPassword
3. Επιλογή Επιβλέποντος

Συνάντηση με Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος και ενημέρωση για τα θέματα που προσφέρονται για ΜΔΕ, έως το τέλος του 1ου Εξαμήνου.

Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Μ3 Μ3: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ
4. Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και Θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας
Το αργότερο σε διάστημα 1 έτους από την εγγραφή του ΜΦ ορίζεται η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΤΣΕ) και το θέμα της Ερευνητικής του Εργασίας
Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Μ4 Μ4: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΔΕ
Η ΤΣΕ συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να εγκρίνει σύντομη γραπτή έκθεση προόδου, η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία.
Κατάθεση στη Γραμματεία κάθε έτος (Έντυπο Μ4α) Μ4α: ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
5. Υποστήριξη της Ερευνητικής Εργασίας

Υποστήριξη της Ερευνητικής Εργασίας ενώπιον της ΤΣΕ

Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Μ5 Μ5: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΔΕ
Κατάθεση στη Γραμματεία του Εντύπου Μ5α Μ5α: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΔΕ
6. Προϋποθέσεις Απονομής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
  1. Ελάχιστος χρόνος φοίτησης τεσσάρων (4) εξαμήνων
  2. Επιτυχής ολοκλήρωση των δέκα (10) μεταπτυχιακών μαθημάτων
  3. Εκπόνηση, συγγραφή και υποστήριξη ενώπιον της ΤΣΕ πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας
  4. Συμπλήρωση Επικουρικού Έργου τουλάχιστον ενός (1) εξαμηνιαίου μαθήματος ή παροχή αντίστοιχου έργου στο Τμήμα για τους Αλλοδαπούς ΜΦ)
Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Μ6 Μ6: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Το παραπάνω διάγραμμα διαδικασιών μπορείτε να το δείτε και στο έντυπο Μ8: Διάγραμμα Διαδικασιών Απόκτησης ΜΔΕ

Δικαιολογητικά για την Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Διπλωματούχων Ειδίκευσης

1.Αίτηση προς τη Γραμματεία

Κατάθεση την αίτησης προς τη Γραμματεία του Τμήματος

 Μ7: ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
2. Κατάθεση Αντιτύπων Ερευνητικής Εργασίας

Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος

  • Δύο (2) αντίτυπα της Ερευνητικής Εργασίας που εγκρίθηκε (με απλό εξώφυλλο)
  • Ένα (1) αντίγραφο της Ερευνητικής Εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή PDF
3. Κατάθεση Αντιγράφου της Ερευνητικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης

Κατάθεση αντιγράφου της Ερευνητικής Εργασίας ηλεκτρονικά, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής (http://nemertes.lis.upatras.gr). Η πρόσβαση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής γίνεται με τα αναγνωριστικά στοιχεία που παρέχει το Κέντρο Δικτύων ή, εναλλακτικά, με προσωπική ταυτοποίηση. Αφού καταθέσετε το αντίγραφο της Ερευνητικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, προσκομίζετε τη βεβαίωση κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες: Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (2oς όροφος), κ. Δέσποινα Γκόγκου, 2610 969626, gkogkou@upatras.gr.

Οδηγίες για την κατάθεση θα βρείτε εδώ:  http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/help/submit.html

4. Τακτοποίηση Εκκρεμοτήτων
Παράδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) ή σε περίπτωση απώλειας, δήλωση απώλειας/κλοπής που έχει υποβληθεί σε αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Παράδοση Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (στην περίπτωση που έχει εκδοθεί)
Παράδοση βιβλίων τα οποία έχετε δανειστεί από την κεντρική βιβλιοθήκη ή την βιβλιοθήκη του Τμήματος
Τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων με την Φοιτητική Μέριμνα
Παράδοση της Κάρτας Ελέγχου Πρόσβασης του Τμήματος
5. Όροι Συγγραφής & Δημοσιοποίησης

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τους όρους Συγγραφής & Δημοσιοποίησης της Διατριβής.

Η κατάθεση των Δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από κάποιον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (Έντυπο Εξουσιοδότησης)