Αν και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του ΤΧΜ ποικίλουν, η έρευνα στο ΤΧΜ στρέφεται κύρια στις ακόλουθες οκτώ (8) περιοχές:


Σύνθεση πολυμερών με μεθόδους ελεγχόμενου “ζωντανού” πολυμερισμού. Κατά συστάδες συμπολυμερή συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής και ιδιοτήτων. Υδατοδιαλυτά πολυμερή. Διαπολυμερή συστήματα δεσμών υδρογόνου και σύμπλοκα πολυηλεκτρολυτών. Αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών-πολυηλεκτρολυτών. Σχηματισμός κολλοειδών νανοσωματιδίων. Θερμοπαχυνόμενα συστήματα. Φαινόμενα αυτό-οργάνωσης συμπολυμερών σε διαλύματα. “Aποκρίσιμα” νανοδομημένα μικκύλια. Ενέσιμα φυσικά πηκτώματα από “αποκρίσιμα” πρότυπα συμπολυμερή. Σύνθετα συστήματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης φαρμάκων. Νανο-υβρίδια συμπολυμερών/νανοσωλήνων άνθρακα η γραφενίου.

Θερμοδυναμικές και ρεολογικές ιδιότητες πολυμερών. Πολυμερή σε διεπιφάνειες.

Ανάπτυξη μεθόδων μοντελοποίησης και προσομοίωσης των ιδιοτήτων πολυμερικών υλικών σε πολλαπλές κλίμακες μήκους και χρόνου.

Μέλη ΔΕΠ: Μέλη ΔΕΠ: Β. Μαυραντζάς, Γ. Πασπαράκης, Κ. Τσιτσιλιάνης.

Δείτε μια σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας


 


Εναπόθεση και Επεξεργασία λεπτών υμενίων με πλάσμα. Φυσική και Χημεία πλάσματος χαμηλής και ατμοσφαιρικής πίεσης. Αλληλεπίδραση Πλάσματος-Επιφανείας. Βέλτιστος σχεδιασμός αντιδραστήρων πλάσματος ραδιοσυχνότητας για την εναπόθεση νανοδομημένων υμενίων και την επεξεργασία επιφανειών.

Υπέρλεπτα υμένια οργανικών ημιαγωγών σε ανόργανα και οργανικά  υποστρώματα για εφαρμογές οργανικών ηλεκτρονικών. Διεπιφανειακή ηλεκτρονιακή δομή και ενεργειακή ευθυγράμμιση.

Φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός νανομετρικών πολυστρωματικών διατάξεων τεχνολογικού ενδιαφέροντος ( υλικά υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς, μέταλλα και οργανικά αναπτυγμένα με  e-beam, sputtering, ALD, spin coating).

Πρότυπες καταλυτικές νανοδομές  ( μεταλλικά και δι-μεταλλικά συστήματα σε  μεταλλικά και οξειδικά υποστρώματα).
Σχεδιασμός και ανάπτυξη αισθητήρων απομακρυσμένης πρόσβασης που αποτελούνται από επιλεκτικά ανόργανα στρώματα επάνω σε μαγνητοελαστικά υλικά.

Μέλη ΔΕΠ: Ε. Αμανατίδης, Σ. Κέννου, Δ. Κουζούδης, Γ. Κυριακού, Σ. Λαδάς (ομότιμος καθ.), Δ. Ματαράς.

Δείτε μια σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας


 


Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία: Φασματοσκοπία Raman και θερμοδυναμική χημικών αντιδράσεων σε διαλύματα και ατμούς. Δομή  ανοργάνων συμπλόκων συναρμογής σε τήγματα αλάτων και ατμούς σε υψηλές θερμοκρασίες.  Μελέτη της γήρανσης και παλαίωσης οργανικών υλικών με μοριακή φασματοσκοπία. Οπτικές και ηλεκτρικές διαγνωστικές μέθοδοι του πλάσματος.

Ανάπτυξη κρυστάλλων: Κρυστάλλωση σε υδατικά διαλύματα με εφαρμογές σε βιομηχανικές διεργασίες, διεργασίες παραγωγής ενέργειας (γεωθερμία) και βιολογικής ενασβέστωσης.  Κρυστάλλωση σε τήγματα οργανικών ενώσεων και ανόργανων αλάτων.  Προσρόφηση, επιφανειακό φορτίο και σταθερότητα αιωρημάτων.

Μέταλλα, κεραμικά και σύνθετα υλικά: Μελέτη/ανάπτυξη διεργασιών & υλικών. Ιδιότητες, & χαρακτηρισμός μετάλλων, κεραμικών και σύνθετων υλικών.

Μέλη ΔΕΠ:  Γ. Ν. Αγγελόπουλος, Ε. Αμανατίδης, Π. Κουτσούκος, Δ. Ματαράς, Σ. Μπεμπέλης, Σ. Μπογοσιάν, Π. Νικολόπουλος (ομότιμος καθ.), Β. Στιβανάκης.

Δείτε μια σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας


 


Κατάλυση: Ανάπτυξη βελτιωμένων καταλυτών για αντιδράσεις βιομηχανικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μετάλλου – φορέα σε στηριγμένους καταλύτες μετάλλων. Σχεδιασμός προηγμένων καταλυτικών αντιδραστήρων με ταχεία μεταφορά θερμότητας. Καταλυτική αναμόρφωση βιοκαυσίμων για παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου.

Φωτοκατάλυση:  Mελέτη φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων και εφαρμογών τους στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της παραγωγής ενέργειας.  Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου με ταυτόχρονη αποδόμηση οργανικών μορίων.

In-situ μελέτες καταλυτικών δράσεων σε μοριακό επίπεδο με φασματοσκοπία Raman και ταυτόχρονες μετρήσεις καταλυτικής ενεργότητας (operando φασματοσκοπία Raman). Σχέσεις μοριακής δομής/ενεργότητας σε καταλυτικά συστήματα.  Ατέλειες δομής και κενές θέσεις οξυγόνου σε καταλυτικά υλικά μεικτών οξειδίων.

Επιφανειακή μελέτη ρεαλιστικών πρότυπων καταλυτών.

Ηλεκτροχημική ενίσχυση της Κατάλυσης (EPOC): Μελέτη και διερεύνηση εφαρμογής σε αντιδράσεις βιομηχανικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Σχεδιασμός μονολιθικών αντιδραστήρων με ηλεκτροχημική ενίσχυση.

Στοιχεία καυσίμου: Ανάπτυξη συμβατικών στοιχείων καυσίμου, χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας, με τροφοδοσία Η2 ή ανθρακούχων καυσίμων. Ανάπτυξη μη-συμβατικών στοιχείων καυσίμου (μικροβιακά στοιχεία καυσίμου, φωτο-ηλεκτροχημικά στοιχεία).  Μοντελοποίηση στοιχείων καυσίμου.

Ηλεκτροχημική επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Μέλη ΔΕΠ:  K. Βαγενάς (ομότιμος καθ.), Ξ. Βερύκιος (ομότιμος καθ.), Α. Κατσαούνης, Δ. Κονταρίδης, Σ. Λαδάς (ομότιμος καθ.), Π. Λιανός (ομότιμος καθ.), Σ. Μπεμπέλης, Σ. Μπογοσιάν

Δείτε μια σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας


 


Δυναμική συστημάτων. Ανάλυση διακλαδώσεων. Δυναμική συμπεριφορά και ευστάθεια βιοχημικών αντιδραστήρων. Μοντελοποίηση της ανάπτυξης μικροοργανισμών.

Δυναμική ανάλυση και ευστάθεια σύνθετων ροών.

Σύνθεση και αριστοποίηση βιοτεχνολογικών διεργασιών για την παραγωγή platform chemicals. Σύνθεση, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμων.

Ανάλυση ευστάθειας  διεργασιών. Επιλογή δομών ρύθμισης για συστήματα μεγάλης κλίμακας.  Σχεδιασμός μη γραμμικού παρατηρητή. Βέλτιστοι ρυθμιστές για μη γραμμικά συστήματα. Ολική σταθεροποίηση μη γραμμικών συστημάτων. Αναγωγή μη γραμμικών δυναμικών μοντέλων.

Μέλη ΔΕΠ:  Ι. Δημακόπουλος, Μ. Κορνάρος, Ι. Κούκος, Σ. Παύλου, Ι. Τσαμόπουλος.

Δείτε μια σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας


 


Βιοτεχνολογική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων και παραπροϊόντων για παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας. Ανάκτηση οργανικών και ανόργανων ουσιών και βιοτεχνολογική παραγωγή προϊόντων με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία από υγρά απόβλητα και παραπροϊόντα. Ανάπτυξη, μοντελοποίηση και προσομοίωση διεργασιών αξιοποίησης αποβλήτων/παραπροϊόντων και αειφόρου διαχείρισης φυσικών πόρων. Βιοτεχνολογική αξιοποίηση της φωτοσύνθεσης. Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων.

Μέλη ΔΕΠ: Γ. N. Αγγελόπουλος, Ι. Κούκος, Δ. Μαντζαβίνος, Χ. Παρασκευά, Π. Κουτσούκος, Μ. Κορνάρος, Β. Στιβανάκης, Π. Νικολόπουλος (ομότιμος καθ.).

Δείτε μια σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας


 


Στρατηγικές ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ατμοσφαιρική χημεία και παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Ατμοσφαιρικά νανοσωματίδια. Μη καταλυτικές αντιδράσεις αερίου-στερεού για τον έλεγχο της αέριας ρύπανσης.

Τεχνολογίες σωματιδίων και μέθοδοι διαχωρισμού, Σωματιδιακά συστήματα, Ροές σωματιδίων σε πορώδη υλικά, διήθηση σωματιδιακών ρύπων, χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση σωματιδίων. Συσσωμάτωση πορωδών υλικών με την καταβύθιση ανόργανου άλατος, επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων.

Τεχνολογίες φυσικοχημικής και βιολογικής επεξεργασίας υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Εξελιγμένες διεργασίες οξείδωσης. Επεξεργασία και διαχείριση αστικών και βιομηχανικών στερεών αποβλήτων.

Μέλη ΔΕΠ: Σ. Πανδής, Μ. Κορνάρος, Δ. Μαντζαβίνος, Δ. Σπαρτινός, Χ. Παρασκευά.

Δείτε μια σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας


 


Ρευστοδυναμική. Ρεολογία ιξωδοπλαστικών και ιξωδοελαστικών υλικών. Ρεολογία πολυμερών. Θερμοδυναμική προσέγγιση των φαινομένων μεταφοράς σε πολυμερή. Ανάπτυξη καταστατικών μοντέλων για πολυμερή και πολυμερικά νανοσύνθετα. Υπολογιστική μηχανική ελαστικών μέσων και βιολογικών ιστών. Ρευστομηχανική και Φαινόμενα Μεταφοράς εφαρμοσμένα στην παραγωγή νέων Υλικών. Προσομοίωση διεργασιών πλάσματος. Διεπιφανειακά φαινόμενα. Ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων αριθμητικών μεθόδων.

Αναλυτικές μέθοδοι και εφαρμογή των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων σε προβλήματα μαθηματικής φυσικής. Έρπουσα υδροδυναμική και μαγνητικά ρευστά.

Μέλη ΔΕΠ: Ε. Αμανατίδης, Π. Βαφέας, Ι. Δημακόπουλος, Δ. Ματαράς, Β. Μαυραντζάς, Χ. Παρασκευά , Ι. Τσαμόπουλος

Δείτε μια σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας