Το Τμήμα αποφάσισε την σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής με στόχο την παροχή ανεξάρτητης και αδέσμευτης γνώμης όσον αφορά όλες τις δραστηριότητες του όπως επίσης και σχετικά με την στρατηγική ανάπτυξης  των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και της έρευνας.

Η τρέχουσα σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος είναι:

Από τον ακαδημαϊκό χώρο:

Από τη Βιομηχανία: