Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 16/21.01.2021 συνεδρίασή του, ενέκρινε ομόφωνα την επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών (ημεδαπής και αλλοδαπής) Αξιολογητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, για τις διαδικασίες επιλογής, εξέλιξης Καθηγητών, μονιμοποίησης και ανανέωσης θητείας των Επίκουρων Καθηγητών, σύμφωνα με τον Πίνακα στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί