Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Ρεολογία και Μηχανική Συνθέτων Ρευστών"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Τομέας
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
ΦΕΚ Δημοσίευσης
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
APP10965
Ημερομηνία Ανάρτησης
Γνωστικό Αντικείμενο

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Α' Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Ρεολογία και Μηχανική Συνθέτων Ρευστών».

Υποψήφιοι

» Ιωάννης Δημακόπουλος