Παραλαβή διπλωμάτων Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών Εξεταστικής Περιόδου του Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας ενημερώνουμε ότι η παραλαβή διπλωμάτων Προπτυχιακών Φοιτητών της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου-Ιουλίου 2020 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 στη Γραμματεία του τμήματος Χημικών Μηχανικών. Η παραλαβή γίνεται είτε δια ζώσης είτε με Κούριερ χρέωση δική σας.

Οι αιτήσεις για την ορκωμοσία θα γίνονται δεκτές δια ζώσης ή ηλεκτρονικά από τις 15 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου 2020.

Εκ της Γραμματείας

Δικαιολογητικά ορκωμοσίας

  1. Progress: ηλεκτρονικά αίτηση αποφοίτησης έως 20/7/2020
  2. Site τμήματος: έντυπα προπτυχιακών σπουδών: αίτηση ορκωμοσίας στη γραμματεία
  3. Κατάθεση πάσου στη γραμματεία
  4. Αντίγραφο διπλωματικής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υπεύθυνη δήλωση συγγραφής [έντυπα ΠΣ)

 

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Επί του θέματος της παράδοσης των τίτλων σπουδών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί και μέχρι την πλήρη επάνοδο του Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία, ανεστάλησαν όλες οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών και των διδακτόρων καθώς και οι τελετές απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων παρουσία Προέδρου, χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει κάθε Γραμματεία ξεχωριστά. Τα Τμήματα καθορίζουν τον ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Περαιτέρω δε, η Σύγκλητος στην υπ' αριθ. 166/30.4.2020 συνεδρίασή της ενέκρινε τη διεξαγωγή των πάσης φύσεως τελετών ορκωμοσίας και απονομής τίτλων με τη χρήση των διαθέσιμων συστημάτων τηλεδιάσκεψης (συνημμένη Απόφαση).

2. Υπενθυμίζεται η καθορισθείσα διαδικασία της αποστολής του τίτλου σπουδών, χωρίς την ανάγκη προσέλευσης με φυσική παρουσία του πτυχιούχου καθώς πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr, και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, για την παραπάνω περίπτωση η διαδικασία διαμορφώνεται εναλλακτικά ως ακολούθως:

-   Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος με συνημμένα τα παρακάτω :

Α. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Χημικών Μηχανικών

 

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.
Έχω Α.Μ Φοιτητή ……………..… και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο Ιούνιος-Ιούλιος 2020.
Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)

Β. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).