Διαδικασία διεξαγωγής μαθημάτων και εργαστηρίων προπτυχιακών φοιτητών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Επί της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών συνεδρίασε στις 8/9/2020 και συζήτησε διεξοδικά (θέμα 8) « Επί της διαδικασίας διεξαγωγής μαθημάτων και εργαστηρίων στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021», λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της ΚΥΑ 3707/4-9-2020 και κατέληξε στα ακόλουθα:

  • Το Τμήμα διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 35 φοιτητές, τηρουμένων των απαιτούμενων αποστάσεων ασφαλείας.
  • Σε όλα τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων ετών, ο μέγιστος αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών της τελευταίας τριετίας κυμαίνεται από 100-280.
  • Αντίστοιχα, στα μαθήματα επιλογής του Ε’ έτους ο μέγιστος αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών της τελευταίας τριετίας κυμαίνεται από 20-80.
  • Στις εργαστηριακές ασκήσεις, όλων των ετών, μπορούν να εξασκηθούν από 5-20 φοιτητές, ανάλογα με το εργαστήριο, τηρουμένων των απαιτούμενων αποστάσεων ασφαλείας.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα η Γενική Συνέλευση του Τμήματος κατέληξε στις ακόλουθες αποφάσεις:

  • Όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης, σε μικρά τμήματα φοιτητών.
  • Οι φοιτητές του Α’ έτους θα χωριστούν σε Τμήματα των 30 ατόμων και θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν κάποιες διαλέξεις δια ζώσης.
  • Όλα τα μαθήματα των Β’, Γ’ και Δ’ ετών θα γίνουν εξ αποστάσεως.
  • Τα μαθήματα του Ε’ έτους με μέγιστο αριθμό τριετίας εγγεγραμμένων φοιτητών κάτω από 30, θα γίνουν δια ζώσης και τα υπόλοιπα εξ αποστάσεως.

 

Από τη Γραμματεία