Ορισμός Συμβούλων Καθηγητών πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος για το Ακαδ. Έτος 2020 - 2021

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχει αποφασίσει τον ορισμό Συμβούλων Καθηγητών για τους φοιτητές του Τμήματος. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές έχουν οριστεί μέλη ΔΕΠ που αναλαμβάνουν να ενημερώνουν και συμβουλεύουν ομάδες των 15 περίπου ατόμων ο καθένας. Κάθε πρωτοετής φοιτητής μπορεί να αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία του καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Η κατανομή των φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ θα γίνει σύμφωνα με την λίστα εισαγωγής των φοιτητών (αλφαβητικά). Διαβάστε περισσότερα για το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την κατανομή των πρωτοετών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία