ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μετά την παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του  υποχρεούνται να καταθέσουν την Διπλωματική τους εργασία στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "Νημερτής".

Η "Νημερτής  https://nemertes.library.upatras.gr/jspui/help/submit.html    είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, δημοσιεύσεις του προσωπικού της ΒΚΠ, κλπ.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης λαμβάνουν αποδεικτικό από την Βιβλιοθήκη και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών και την καταθέτουν στην Γραμματεία μαζί με ένα αντίγραφο της Δ.Ε. και ενός CD.

Στην περίπτωση που δε μπορείτε να μετατρέψετε το αρχείο σας σε κάποια από αυτές τις μορφές, τότε μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών (τηλ. 2610 969626 και στο nemertes@upatras.gr).