ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ / ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 5 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021* οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου,  πρωτοετείς φοιτητές, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf, τα οποία είναι:

·         Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
·         Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο)
·         Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
·         Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής.