Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διεργασίες και συστήματα ηλεκτροχημικής μηχανικής για ενεργειακές εφαρμογές"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Τομέας
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
ΦΕΚ Δημοσίευσης
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
APP.26942 (Aναπλ. Kαθηγητής), APP26945 (Eπικ. Καθηγητής)
Ημερομηνία Ανάρτησης
Ημερομηνία έναρξης υποβολών
Ημερομηνία λήξης υποβολών
Γνωστικό Αντικείμενο

Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία: Στοιχεία καυσίμου και Ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές, Μικροροϊκά στοιχεία καυσίμου και ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές ροής, Ηλεκτροχημικοί υπερπυκνωτές, Προηγμένα συστήματα ηλεκτρόλυσης για παραγωγή Η2 και για αξιοποίηση του CO2 (παραγωγή χημικών και καυσίμων), Μαθηματική μοντελοποίηση ηλεκτροχημικών ενεργειακών συστημάτων, Πειραματική και θεωρητική μελέτη και μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών διεπιφανειών και διεργασιών ένθεσης σε ηλεκτροχημικά ενεργειακά συστήματα, Υπολογιστικές μέθοδοι DFT (Density Functional Theory), μοντελοποίηση, προσομοίωση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση υλικών για εφαρμογή σε συστήματα ηλεκτροχημικής μετατροπής και αποθήκευση ενέργειας.