Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φαινόμενα μεταφοράς με εφαρμογές στην Χημική Μηχανική"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Τομέας
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
ΦΕΚ Δημοσίευσης
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
APP.APP26938 (Aναπλ. Kαθηγητής), APP26941 (Eπικ. Καθηγητής)
Ημερομηνία Ανάρτησης
Ημερομηνία έναρξης υποβολών
Ημερομηνία λήξης υποβολών
Γνωστικό Αντικείμενο

Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης έχει ως εξής: Μηχανική ρευστών και Φαινομένων Μεταφοράς θερμότητας και μάζας σε διεργασίες και εφαρμογές της Χημικής Μηχανικής, με έμφαση στη μοντελοποίηση και επίλυση προγνωστικών μοντέλων με αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους αιχμής, ή/και στον πειραματικό έλεγχο και μετρήσεις. Παραδείγματα εφαρμογών: Πολυφασικές ροές, ροές σωματιδίων και σύνθετων υλικών, Μη Νευτώνεια ρευστά, Μικρορευστομηχανική.