Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος Χημικών Μηχανικών συναντήθηκαν κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του τμήματος και αποφάσισαν να προβούν στην παρακάτω ανακοίνωση, η οποία εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων: 

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το γεγονός ότι το Τμήμα θα βρίσκεται υπό κατάληψη για το διάστημα από 22 Φεβρουαρίου έως και 6 Μαρτίου,  με αποτέλεσμα τη διακοπή όλων των ακαδημαϊκών λειτουργιών του. 

Η εξέλιξη αυτή, εκτός άλλων, αναστέλλει τη δυνατότητα διεξαγωγής της διδασκαλίας. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε επιστήμες μηχανικού, εν προκειμένω Χημικού Μηχανικού, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σωστά με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευση), καθότι για λόγους ακαδημαϊκής δεοντολογίας οφείλει να βασίζεται σε ενεργή αλληλεπίδραση με φυσική παρουσία  μεταξύ των φοιτητών/φοιτητριών και των καθηγητών/καθηγητριών. Στα μεν θεωρητικά μαθήματα αυτή η ενεργή αλληλεπίδραση εξασφαλίζεται στα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα με την από πίνακος διδασκαλία και τη ζωντανή συζήτηση, στα δε μαθήματα εργαστηριακών δεξιοτήτων δεν νοείται ουδεμία εναλλακτική μέθοδος εκπαίδευσης εκτός εκείνης με φυσική παρουσία. Επιπρόσθετα, η Συνέλευση θεωρεί ότι η κατάληψη ενός δημόσιου χώρου και μάλιστα χώρων ενός δημόσιου πανεπιστημίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περίπτωση ανωτέρας βίας ή έκτακτη συνθήκη (άρθρο 5 παράγραφος 5.1στ του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών) ώστε να εφαρμοστεί δυνητικά σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η  λειτουργία ενός ακαδημαϊκού Τμήματος, εν προκειμένω του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, βασίζεται σε μια σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • Διαδραστική διδασκαλία από πίνακος (συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων που βασίζονται σε χρήση πολυμέσων), με φυσική παρουσία
  • Επίλυση ασκήσεων με υπολογισμούς μηχανικού με τρόπο διαδραστικό
  • Διεξαγωγή μελετών κατά ομάδες με καθοδήγηση δια ζώσης
  • Πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση για απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων
  • Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στα ερευνητικά εργαστήρια ή/και υπολογιστικές εγκαταστάσεις
  • Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στα ερευνητικά εργαστήρια, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και ανατροφοδότηση του γνωσιακού περιεχομένου της διδασκαλίας
  • Διεξαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας
  • Υλοποίηση ερευνητικών παραδοτέων τα οποία σχετίζονται με εργασίες ερευνητών που απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Οι ανωτέρω άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους δραστηριότητες συναποτελούν  τις ζωτικές συνιστώσες της λειτουργίας του Τμήματος, την  οποία  η κατάληψη του Τμήματος αναστέλλει. Επίσης,  η αδυναμία πρόσβασης των καθηγητών και του λοιπού προσωπικού του Τμήματος στους χώρους εργασίας τους αναστέλλει εκ των πραγμάτων και την εκτέλεση πάσης φύσης πράξεων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προηγούμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου (διόρθωση/βαθμολόγηση γραπτών, υποβολή και υποστήριξη διπλωματικών εργασιών κ.λπ.).

Το γεγονός ότι η διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευση) δεν θα πρέπει να αποτελεί επιλογή  επιβεβαιώθηκε την περίοδο του κορονοϊού κατά την οποία, παρά το γεγονός ότι υπήρχε πρόσβαση στους χώρους εργασίας (επομένως τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό), τα τελικά μαθησιακά αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά ενώ, παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το αδιάβλητο των εξετάσεων ήταν δύσκολο έως αδύνατο να εξασφαλιστεί. Επιπρόσθετα, η ενδεχόμενη εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης θα έθετε πιθανά σε κίνδυνο τη συνέχιση της διεθνούς πιστοποίησης (από το IChemE) του Διπλώματος των αποφοίτων του τμήματος Χημικών Μηχανικών ως Integrated Master. Σημειώνεται ότι η διεθνής αυτή πιστοποίηση δόθηκε για το υπάρχον Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών το οποίο ορίζει σαφώς τον τρόπο διενέργειας των μαθημάτων και των τελικών εξετάσεων. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο κατά την περίοδο του κορωνοϊού το Tμήμα είχε επιμείνει να διεξαχθεί με φυσική παρουσία το μεγαλύτερο μέρος των εξετάσεων.

Αναφορικά με τις απώλειες διδακτικών ωρών που θα προκύψουν από τη διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω της κατάληψης του Τμήματος, η Συνέλευση εκφράζει την ανησυχία της και εύχεται η κινητοποίηση των φοιτητών/φοιτητριών με μορφή κατάληψης να ανασταλεί ώστε (ενδεχομένως) να επιλεγούν άλλες μορφές κινητοποιήσεων που δε θα εμποδίζουν την λειτουργία του Τμήματος, ώστε σύντομα να προγραμματιστούν (κατόπιν προβλεπομενων ενεργειών προς τη Σύγκλητο) οι σχετικές αναπληρώσεις στις Αίθουσες Διδασκαλίας και τα Φοιτητικά Εργαστήρια για να ολοκληρωθεί ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία και να μην υπάρξει πρόβλημα με τη δυνατότητα διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (άρθρο 2 , παράγραφος 2.6) και την κείμενη νομοθεσία, ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας ενός μαθήματος (για να θεωρηθεί ότι διδάχθηκε και να μπορεί να εξεταστεί) είναι δεκατρείς (13) εβδομάδες και ότι η χρονική παράταση του εκπαιδευτικού εξαμήνου (με απόφαση της Συγκλήτου) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες, ενώ οι επιπλέον αναπληρώσεις που δύνανται να γίνουν υπόκεινται στη διαθεσιμότητα αιθουσών. 

Σε σχέση με την ουσία της κινητοποίησης, η οποία λαμβάνει χώρα στις παρούσες συνθήκες που διαμορφώνει στον ακαδημαϊκό χώρο η συζήτηση περί του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, το τμήμα μέσω του εκπροσώπου του έχει υπερψηφίσει το ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (υπ’ αριθμ. 231/15-2-2024 συνεδρίαση), ενώ εκφράζει σταθερά την προσήλωσή του στο Σύνταγμα και τους Νόμους του κράτους.