Ολοκλήρωση διαδικασίας παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Όσοι φοιτητές/τριες παρουσιάσουν την Διπλωματική τους Εργασία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα χρειαστεί να παραδώσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω:

1)Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφής Διπλωματικής: Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφής

2) Διπλωματική σε έντυπη και ηλεκτρονική (cd) μορφή ή USB 

3) Αποδεικτικό κατάθεσης (Αριθμό πρωτ.) της Δ.Ε. στο ακαδημαϊκό αποθετήριο "NHMEΡΤΗΣ" https://nemertes.library.upatras.gr/home