Κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2024-2025

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

 Κατατάξεις Πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το  Τμήμα Χημικών Μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ1/192329/Β3 Υπουργικής Απόφασης του ΦΕΚ 3185/16.12.2013 τ. Β’ και την 92983/Ζ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1329/2.7.2015, τ. B’ (όπως συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως), προκηρύσσει Κατατακτήριες Εξετάσεις για τις παρακάτω κατηγορίες Πτυχιούχων. 

  1. Πτυχιούχοι  Πανεπιστημίου και ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 4% του    προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων.

  2. Κάτοχοι πτυχίων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισακτέων.

  3. Κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά σε ποσοστό 2% του αριθμού εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των  πτυχιούχων που θέλουν να καταταγούν στο Τμήμα, υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024 στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.
γ) Αναλυτική βαθμολογία.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, η αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους γίνεται από Επιτροπή του Τμήματος η οποία έχει συσταθεί για τον λόγο αυτό.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά τον μήνα  Δεκέμβριο 2024  και το πρόγραμμα θα  δημοσιοποιηθεί  με νεότερη ανακοίνωση. 

 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: «Γενική Χημεία», «Μαθηματικά» και «Φυσική».

Η Συνέλευση ορίζει επταμελή Επιτροπή Κατατάξεων αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθηγητή κ. Αλέξανδρο Κατσαούνη ως Πρόεδρο, και μέλη τους παρακάτω καθηγητές: 

Ε. Αμανατίδης – Γ. Κυριακού  (Γενική Χημεία)

Σ. Πανδής – Π. Βαφέας (Μαθηματικά) 

Κ. Δάσιος – Δ. Κουζούδης (Φυσική)

 

 

Ορίζονται για τις κατατακτήριες εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 των παραπάνω πτυχιούχων οι  βαθμολογητές και αναβαθμολογητές κάθε μαθήματος, ως κατωτέρω:

   ΜΑΘΗΜΑ:                             Γενική Χημεία

   ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ:              Δ. Κονταρίδης – Γ. Πασπαράκης 

  ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ:     Α. Κατσαούνης

 

    ΜΑΘΗΜΑ:                            Μαθηματικά

    ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ:             Χ. Παρασκευά  - Α. Αρμάου

   ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ:    Ι. Δημακόπουλος

       

    ΜΑΘΗΜΑ:                           Φυσική

    ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ:             Γ. Καρανικολός – Γ. Πασπαράκης

    ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ :   Ι. Κούκος

 

Ορίζεται η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων, ως κατωτέρω:

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΤα στοιχεία. Μόρια και Μοριακές Ενώσεις. Ιόντα και Ιοντικές Ενώσεις. Ονοματολογία χημικών ενώσεων. Χημικές αντιδράσεις. Στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων. Η δομή του ατόμου και ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Χημικός δεσμός. Διαμοριακές δυνάμεις. Οι καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά, αέρια) και οι χαρακτηριστικές τους ιδιότητες. Οξέα και Βάσεις και οι αντίστοιχες ισορροπίες. Υδρογονάνθρακες: Αλκάνια (ισομερισμός, ονοματολογία, ιδιότητες) αλκένια και αλκίνια. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ονοματολογία χαρακτηριστικές αντιδράσεις). Χαρακτηριστικές ομάδες, ονοματολογία και οι αντίστοιχες αντιδράσεις τους (αλκοόλες, αιθέρες, φαινόλες αλδεϋδες, κετόνες, υδατάνθρακες, καρβοξυλικά οξέα, εστέρες, αμίνες).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΣύντομη επανάληψη των βασικών εννοιών του Λογισμού μιας μεταβλητής. Ακολουθίες, σειρές, δυναμοσειρές και κριτήρια σύγκλισης. Ανάπτυγμα Taylor και τοπική προσέγγιση συνάρτησης. Σειρά Fourier και ολική προσέγγιση συνάρτησης. Γενικευμένα ολοκληρώματα και σχέση τους με τις σειρές. Στοιχεία από την αναλυτική γεωμετρία των κωνικών τομών και των επιφανειών δευτέρου βαθμού. Εσωτερικό, εξωτερικό και μικτό γινόμενο καθώς και η γεωμετρική τους σημασία. Τα συστήματα των πολικών, των κυλινδρικών και των σφαιρικών συντεταγμένων. Στοιχεία από τη διαφορική γεωμετρία των καμπυλών και των επιφανειών. Τρίεδρο Frenet, καμπυλότητα και στρέψη καμπύλης. Δίκτυο παραμετρικών καμπυλών επάνω σε επιφάνεια και προσανατολισμένο μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα. Διανυσματικοί χώροι και βασικές ιδιότητες. Γραμμική εξάρτηση και ανεξαρτησία, συστήματα γεννητόρων, βάση και διάσταση. Απλό και ευθύ άθροισμα διανυσματικών υποχώρων. Γραμμικές απεικονίσεις μεταξύ διανυσματικών χώρων και βασικές ιδιότητες. Πυρήνας και εικόνα γραμμικών απεικονίσεων. Θεωρία πινάκων και αναπαράσταση γραμμικών τελεστών ως προς δεδομένες βάσεις. Η ορίζουσα ενός τετραγωνικού πίνακα και η γεωμετρική της σημασία. Σύνδεση δύο βάσεων και τύποι αλλαγής αναπαραστάσεων για διανύσματα και γραμμικές απεικονίσεις εκφρασμένες σε διαφορετικές βάσεις. Μετασχηματισμός ομοιότητας και κλάσεις ισοδυναμίας κατά την αναπαράσταση γραμμικών τελεστών.

ΦΥΣΙΚΗΉχος, Κίνηση σε μία διάσταση,  Κίνηση σε δύο διαστάσεις,  Οι νόμοι της κίνησης του Νεύτωνα – Εφαρμογές, Κυκλική κίνηση, 'Έργο και ενέργεια,  Δυναμική ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας, Περιστροφή στερεού σώματος, Κύλιση, Στροφορμή, Ηλεκτρικά πεδία, Νόμος του Gauss, 

 

Ηλεκτρικό δυναμικό, Χωρητικότητα και διηλεκτρικά, Ρεύμα και αντίσταση, Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, Μαγνητικά πεδία, Πηγές μαγνητικού πεδίου, Νόμος του Faraday, Επαγωγή.

 

Ορίζεται επίσης:

  • Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα σε 3 ώρες.

  • Το Α΄ εξάμηνο, ως εξάμηνο κατάταξης για όλες τις κατηγορίες πτυχιούχων.

  • Ότι οι υποψήφιοι προς κατάταξη, θα μπορούν να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αριθμομηχανή (Calculator).

 Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε αίθουσα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και θα ανακοινωθεί μαζί με το Πρόγραμμα.