Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2008-2013

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες αξιολόγησης όπως ήδη έχουν θεσπιστεί από την πολιτεία και εφαρμόζονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Παράλληλα το Τμήμα παρακολουθεί συστηματικά και αναλύει κάθε πληροφορία που έχει να κάνει με την ποιότητα του έργου του και προέρχεται από αξιόπιστες ανεξάρτητες πηγές.

Δείτε την επικαιροποιημένη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος για την περίοδο 2008-2013, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους: