Μια Ωραία Συνεργασία τριών εργαστηρίων του Τμήματος που κατέληξε σε άρθρο στο Nanoscale

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Μια συνεργασία τριών εργαστηρίων του Τμήματος που κατέληξε σε άρθρο στο Nanoscale (IF 7,23) και το οποίο τους τίμησε βάζοντας το στο inside back cover του περιοδικού.

Το εργαστήριο Πολυμερών του καθ. Κωνσταντίνου Τσιτσιλιάνη με τη βοήθεια των εργαστηρίων Νανοτεχνολογίας & Προηγμένων Υλικών (καθ. Κωνσταντίνου Γαλιώτη) και Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων (καθ. Βλάσης Μαυραντζάς) δημοσίευσαν την εργασία με τίτλο:

3-Arm star pyrene-functional PMMAs for efficient exfoliation of graphite in chloroform: fabrication of graphene-reinforced fibrous veils

Περιγραφή

Συντέθηκαν με προηγμένες τεχνικές πολυμερισμού καλώς-καθορισμένα αστεροειδή πολυμερή πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) PMMA τριών κλάδων, φέροντα μόρια πυρενίου στα άκρα τους.  Τα σχεδιασθέντα πολυμερή, χρησιμοποιήθηκαν ως παράγοντες διασποράς για την μέσω υγρής φάσης αποφλοίωση του γραφίτη. Παρασκευάσθηκαν σταθερά αιωρήματα γραφενίου σε χλωροφόρμιο (διαλύτης χαμηλού σημείου ζέσεως) σε πολύ καλές συγκεντρώσεις και με πολύ χαμηλή αναλογία  πολυμερούς/γραφίτη. Για την κατανόηση  του μηχανισμού αποφλοίωσης του γραφίτη χρησιμοποιήθηκε λεπτομερής ατομιστική προσομοίωση μοριακής δυναμικής. Τα αιωρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς στην ενσωμάτωση των φύλων γραφενίου σε πολυμερικές ίνες PMMA με τη χρήση της τεχνικής της ηλεκτροστατικής ινοποίησης  για την παρασκευή νανοσύνθετων μεμβρανών. Με ενσωμάτωση 1.5 % κ.β. υβριδίου γραφενίου/πολυμερούς επιτεύχθηκε μηχανική ενίσχυση των μεμβρανών με αύξηση του μέτρου του Young κατά 4,4 φορές σε σχέση με τις καθαρές μεμβράνες PMMA.

Διαβάστε περισσότερα στα links που ακολουθούν:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/NR/C8NR06888G#!divAbstract

http://rsc.li/nanoscale

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
NANOSCALE Inside Back Cover 2.12 MB